>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از تکنیک داده کاوی در بررسی فاکتورهای تاثیرگذار در عدم موفقیت روش انتقال داخل رحمی در درمان ناباروری  
   
نویسنده ابوالمعصوم فرانک ,علیزاده سمیه ,اصغری محسن
منبع مديريت سلامت - 1392 - دوره : 16 - شماره : 54 - صفحه:46 -55
چکیده    مقدمه: ناباروری یکی از مسایلی است که امروزه هزینه های مادی و معنوی زیادی را بر روی دوش زوجین نابارور قرار داده است. روش انتقال داخل رحمی اسپرم ((iui)intra-uterine insemination ) یکی از روش های درمانی برای این گروه از زوجین می باشد. غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه این روش ضرورت بررسی و شناسایی عواملی را که بر روی میزان اثربخشی آن تاثیرگذار هستند، دوچندان کرده است. لذا، هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر در عدم موفقیت این روش با بکارگیری تکنیک های داده کاوی روی داده های مربوط به زوجین نابارور بیمارستان صارم تهران می باشد که از روش iui استفاده کرده و نتیجه این روش بر روی آن‌ها ناموفق بوده است. روش کار: بیماران به هفت گروه تقسیم شدند و با استفاده از تکنیک توصیفی داده کاوی یعنی الگوریتم k means و شاخص davis-buldian ویژگی های هر گروه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.یافته ها: بررسی و تحلیل ویژگی های هفت گروه بدست آمده، نشان داد که: افزایش سن خانم، اضافه وزن و یا چاقی خانم دو عامل اصلی عدم موفقیت روش درمانی iui، بودند. عامل بعدی، نوع ناباوری است، که در این مطالعه، اکثریت زوجین، نوع ناباروری اولیه را تجربه کرده بودند. افزون بر این، فاکتور مردانه فاکتور دیگری بود که روی عدم موفقیت روش iui تاثیر داشته است. نتایج نشان داد که طول مدت ناباروری، و وضعیت اسپرم از لحاظ نرمال یا غیر نرمال بودن، از دیگر عوامل شکست روش درمانی مذکور هستند. نتیجه گیری: در این پژوهش با تحلیل نتایج خوشه بندی، عوامل تاثیرگذار در عدم موفقیت روش iui بر روی زوجین نابارور شناسایی شد. این نتایج همراه با مشورت با خبرگان می تواند برای پیش بینی نتیجه روش iui و انتخاب روش درمانی مناسب به محققین، پزشکان و زوجین نابارور کمک کند.کلید واژه‌ها: ناباروری، روش iui، داده کاوی، روش های توصیفی، الگوریتم kmeans
کلیدواژه الگوریتم Kmeans ,ناباروری ,روش Iui ,داده کاوی ,روش های توصیفی
آدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved