>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1392 - دوره:16 - شماره:54


  tick  ارایه الگوی پیشنهادی اشتراک دانش درون سازمانی میان اعضای هیات علمی بر مبنای عوامل فردی، سازمانی و فنی - صفحه:56-70

  tick  ارایه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی - صفحه:33-24

  tick  ارزیابی سیستم اطلاعات انبار دارویی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران - صفحه:7-15

  tick  استفاده از تکنیک داده کاوی در بررسی فاکتورهای تاثیرگذار در عدم موفقیت روش انتقال داخل رحمی در درمان ناباروری - صفحه:46-55

  tick  بازآفرینی معیار نتایج مشتریان الگوی تعالی سازمانی متناسب با بخش بهداشت و درمان در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی - صفحه:82-96

  tick  بررسی کارایی، منافع و پیچیدگی‌های کاربرد سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه پزشکان مراکز آموزشی درمانی ارومیه - صفحه:16-23

  tick  تعیین عوامل موثر بر مرگ و میر بیماران سوختگی با استفاده از الگوریتم داده کاوی درخت تصمیم - صفحه:34-45

  tick  دیدگاه پزشکان مرکز آموزشی درمانی الزهرا در خصوص ارایه خدمات کتابداری بالینی - صفحه:71-81
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved