>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرهای حذف یارانه ی دارو بر شاخص قیمت بخش ها و هزینه ی زندگی خانوارها با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری  
   
نویسنده اندیش یعقوب ,کشاورز خسرو ,ظهیری منصور ,میریان ایمان ,بهشتی علی ,ایمانی علی ,نجفی بهزاد ,آقایی بهرام
منبع مديريت سلامت - 1389 - دوره : 13 - شماره : 42 - صفحه:45 -56
چکیده    مقدمه: سیاستگذاری مناسب در ارتباط با دارو اهمیت دارد، و برنامه ریزی اقتصادی دقیق در طراحی و سازماندهی آن ضرورت دارد. هدف این مطالعه بررسی اثرهای حذف یارانه دارو بر شاخص قیمت بخش های اقتصادی و هزینه ی زندگی خانوارها بود. روش بررسی: روش مقاله بر اساس تکنیک ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران و تحلیل مسیر ساختاری می باشد. در این پژوهش کاربردی جامعه پژوهش شامل کلیه بخش های اقتصادی و خانوارهای کشور ایران است. داده ها با نرم افزار تحلیل شد. mats و نرم افزار مربوطه i-o&sam یافته ها: از بین 147 گروه کالاها و خدمات، شاخص قیمت بخش های سایر خدمات بهداشتی انسانی، خدمات بیمارستانی، 6.5 و 4.1 درصد افزایش، بیشترین تاثیرپذیری ،7 ، مرغ و جوجه و سایر ماکیان زنده و خدمات دامپزشکی به ترتیب با 7.3 را داشته اند. درسایر گروه های کالایی، شاخص قیمت حداکثر 3.8 درصد افزایش یافته است. پنجک های خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب بین 1.7 تا 2.2 درصد و 1.8 تا 2.7 درصد شاخص هزینه زندگیشان افزایش می یابد.نتیجه گیری: حذف یارانه بخش دارو شاخص قیمت همه بخش ها و همچنین شاخص هزینه زندگی همه گروه خانوارها را افزایش می دهد. بهترین راهکار مقابله با این اثرهای سو ، اقدامات پیشگیرانه از طریق کاهش تدریجی یارانه ی دارو و حرکت به سمت هدفمند کردن یاران هها در بخش سلامت و بخصوص در حوزه ی دارو می باشد.
کلیدواژه یارانه ی دارو ,ماتریس حسابداری اجتماعی ,تحلیل مسیر ساختاری ,شاخص قیمت ,شاخص هزینه زندگی خانوارها
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, مربی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ایران, دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, کارشناس معاونت سلامت وزارت بهداشت, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved