>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ی استمرار «مدیریت کیفیت جامع» و اجرای همزمان « مدیریت کیفیت جامع و برنامه اثر بخشی مدیریت» در بهبود مدیریت سازمانهای سلامت  
   
نویسنده فرح بخش مصطفی ,نیک نیاز علیرضا ,تاج الدینی نازیلا ,انتظار صمد ,حسن زاده علیرضا
منبع مديريت سلامت - 1389 - دوره : 13 - شماره : 42 - صفحه:35 -44
چکیده    مقدمه: مدیریت کیفیت با تشویق مشارکت فعال نیروی انسانی کارآمد در گذر از چالش های مرتبط محدودیت منابع، تغییرات اپیدمیولوژیک و جمعیتی، پدیده جهانی سازی و فناوری های پیشرفته نظام سلامت، نقشی اساسی دارد.هدف این مطالعه ارزشیابی و مقایسه ی دو رویکرد مدیریت کیفیت در استان آذربایجان شرقی بود. روش بررسی: این مطالعه ی تحلیلی دردو گروه: یکی مدیریت کیفیت جامع شش بیمارستان، سه دانشکده و یک معاونت ستادی دانشگاه و دیگر ی دو بیمارستان، یک دانشکده و یک معاونت ستادی دانشگاه اجرا شد. دو گروه ابتدا با مفاهیم مدیریت کیفیت جامع شروع کردند و دو سال بعد چهار واحد تابعه دانشگاه، برنامه مدیریت اثربخش را شروع کردند و واحدهای دیگر همان روال قبلی را ادامه دادند.با یک پرسشنامه تغییر در سبک مدیریت سازمان از دیدگاه کارکنان در زمان پردازش؛ وبه صورت میانگین و spss مطالعه و پنج سال قبل در مقیاس ده امتیازی اندازه گیری شد. داده ها در نرم افزار مقدار تغییر در دوره ی پنجساله گزارش شدند. یافته ها: مقدار تغییر در زمینه ی رهبری در دو گروه به ترتیب 0.7 و 1.03 ؛ در زمینه ی برنامه ریزی 1.12 و 1.76 ، مدیریت خواسته و نیاز مشتری 1 و 1.48 ، مدیریت نیروی انسانی 0.9 و 1.46 ؛ مدیریت اطلاعات 1.05 و 1.32 ، مدیریت فرایندها 1 و 1.36 و در مجموع 1.01 و 1.36 بود. در زمینه های توسعه ی نیروی انسانی، برنامه ریزی، مدیریت مشتری بین دو گروه تفاوت معنادار آماری وجود دارد. نتیجه گیری: به کارگیری رویکردی خلاق و یکسان در سازمان بهتر از رویکردهای مختلف است.
کلیدواژه مدیریت کیفیت جامع ,برنامه اثربخشی مدیریت ,نظام سلامت
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved