>
Fa   |   Ar   |   En
   پروند ه ی سلامت فردی، مراقبت بیمارمداراز طریق اطلاعات بیمارمدار:دیدگاه بیماران بیمارستان های آموزشی شهر کاشان  
   
نویسنده احمدی مریم ,صدوقی فرحناز ,گوهری محمود رضا ,رنگرز جدی فاطمه
منبع مديريت سلامت - 1389 - دوره : 13 - شماره : 42 - صفحه:7 -17
چکیده    مقدمه: پرونده ی سلامت فرد ی موجب تسهیل ارتباط بین پزشک- بیمار و حمایت از روش مراقبت از خود و ارتقای کیفیت مراقبت می شود. هدف این تحقیق بررسی پرونده ی سلامت فردی، مراقبت بیمار مدار از طریق اطلاعات بیمار مدار از دیدگاه بیماران بود. روش بررسی: این پژوهشی مقطعی بر روی 461 نمونه ی تصادفی از بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی شهر کاشان در سال 1387 صورت پذیرفت. گرد آوری داده ها با مصاحبه و توسط پرسشنامه محقق ساخته پایایی (اسپرمن – و روایی (صوری و محتوایی)، در دو قسمت؛ اطلاعات زمینه ای و اهداف صورت پذیرفت. داده ها با استفاده (r= براون 0.83 و آمار توصیفی ارایه شد. spss از نرم افزار یافته ها: نزدیک به 46.6 درصد از بیماران، اطلاعات پزشکی خود را نگهداری می کنند، 87 درصد از افرادی که اطلاعات پرونده پزشکی خود را نگهداری نمی کنند، علت آن را عدم آگاهی از مزایای نگهداری این اطلاعات ذکر نمودند؛ 85.7 درصدبیماران مایل به استفاده از پرونده ی سلامت فردی در موارد اورژانسی و 80 درصدمایل به دریافت اطلاعات مربوط به رژیم غذایی از طریق پرونده سلامت فردی بودند. نتیجه گیری: بیماران آگاهی لازم در خصوص نحوه تهیه و مزایای پرونده الکترونیک سلامت را ندارند، پیشنهاد می گردد ضمن ارایه آموزش های لازم، پرونده سلامت فردی ابتدا مبتنی بر کاغذ ایجاد، و بتدریج و با شکل گیری وب سایت های بیمارستان ها، سیستم های اطلاعات بیمارستانی و پرونده الکترونیک سلامت و یا بیمار، درگاهی برای دسترسی بیماران به پرونده خود تهیه و در نهایت سیستم های پرونده سلامت فردی کامل تشکیل شود.
کلیدواژه پرونده سلامت فردی ,مراقبت ,بیمار ,اطلاعات ,دیدگاه
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved