>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نظام اطلاعات بیوشیمی در آزمایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1387  
   
نویسنده اسدی فرخنده ,مقدسی حمید ,مستانه زهرا
منبع مديريت سلامت - 1389 - دوره : 13 - شماره : 42 - صفحه:25 -34
چکیده    مقدمه: نیاز به پردازش داده های بیش از 700 تست بیوشیمی،ومدیریت اطلاعات تولید شده ازآن ها منجر به استفاده ازنظام های اطلاعاتی شده است.هدف این پژوهش بررسی نظام اطلاعات بیوشیمی آزمایشگاه های بیمارستان های آموزشی درمانی شهید بهشتی بود. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی کاربردی، نظام اطلاعات 13 بخش بیوشیمی بررسی می شود. نمونه گیری به روش سرشماری و ابزار جمع آوری داده ها چک لیست (وارسی نامه) و پرسشنامه است. داده ها با استفاده از آمار توصیفی پردازش و تحلیل شد. یافته ها: نظام های اطلاعات بیوشیمی 76.92 درصد به صورت مستقل، و 23.08 درصد متصل به نظام اطلاعات بیمارستان می باشند. داده های مربوط به نمونه ها و تست های بیوشیمی جمع آوری شده است. برای جمع آوری داده ها از فرم درخواست آزمایش، برچسب نمونه و کامپیوتر استفاده، و پردازش داده ها توسط نرم افزارها و اتوآنالایزرها صورت می گیرد. در تمامی نظام ها، اطلاعات توسط برگه های گزارش دهی و کامپیوتر توزیع می شود. مسیول مدیریت داده ها 78.46 درصد این نظام ها هست. در 46.15 درصد آنها دستورالعمل های کتبی در زمینه ی جمع آوری، انتقال و آنالیز نمونه ها و گزارش دهی نتایج دارند. هیچ یک دستورالعمل کتبی برای ارتباط با سایر بخ شهای بیمارستان و حفاظت از اطلاعات نظام اطلاعاتی خود ندارند. نتیجه گیری: این نظام ها اغلب به فعالیت ها و عناصر اطلاعاتی مورد استفاده در فعالیت های روزانه این بخش و آزمایشگاه توجه می کنند ولی باتجهیز کامل به فناوری های پیشرفته ی آزمایشگاهی بهتر می توانند جوابگوی نیاز کاربران باشند.
کلیدواژه آزمایشگاه بالینی ,پردازش داد ه های بیوشیمی ,سیستم اطلاعات بیوشیمی ,بخش بیوشیمی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved