>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کیفیت وب سایت های فارسی حوزه افسردگی براساس مقیاس وب مد کوال  
   
نویسنده جنتیان سیما ,مجیری شهین ,شهرزادی لیلا ,زاهدی راضیه ,اشرفی ریزی حسن
منبع مديريت سلامت - 1393 - دوره : 17 - شماره : 55 - صفحه:89 -98
چکیده    مقدمه: امروزه در محیط اینترنت هر فرد می تواند با هر سطح دانشی به عنوان تولید و توزیع کننده اطلاعات عمل کند و تفاوت این رسانه با بسیاری از رسانه‌های سنتی انتقال اطلاعات، عدم امکان کنترل بر محتوی اطلاعات منتشر شده در شبکه اینترنت می باشد وهمین امر باعث شده کیفیت اطلاعات از جمله در حوزه سلامت مورد تردید قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر تعیین کیفیت وب سایت‌های فارسی حوزه افسردگی بود.روش کار: پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش شامل 14 وب سایت فارسی حوزه افسردگی بود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی استاندارد وب مد کوال بود. وب سایت‌های مورد مطالعه بر اساس شاخص‌های محتوای اطلاعات، اعتبار منابع، طراحی، دسترس پذیری و قابلیت استفاده، پیوندها، پشتیبانی از کاربر و محرمانگی اطلاعات ارزیابی شد که حداکثر امتیاز برای هر وب سایت 83، حداقل آن صفر و امتیاز متوسط 5/41 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t تک نمونه ای درنرم افزار spss استفاده شد و یافته‌ها به صورت میانگین امتیاز و نمره مطلوب ارایه شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد وب سایت‌های فارسی درحوزه افسردگی در شاخص‌های اطلاعات (میانگین امتیاز 6/6)، اعتبار منابع (میانگین امتیاز2/4)، دسترس پذیری (میانگین امتیاز1/2)، پیوندها (میانگین امتیاز 5/1)، پشتیبانی کاربر (میانگین امتیاز 9/3) و محرمانگی اطلاعات (میانگین امتیاز 5/2) از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و امتیاز آن‌ها کمتر از میانگین امتیاز متوسط بود و تنها در شاخص طراحی (میانگین امتیاز 9) از امتیاز مناسب و بالاتر از میانگین برخوردار بودند. از بین وب سایت‌های مورد بررسی، وب سایت انجمن روانشناسی ایران بهترین، و وب سایت افسردگی از نظر امتیاز کلی ضعیف ترین وب سایت بود.نتیجه گیری: اطلاعات وب سایت‌های فارسی در حوزه افسردگی برای استفاده کاربران از کیفیت لازم برخوردار نیستند. بنابراین توصیه می شود کاربران در زمینه افسردگی از فهرست رتبه بندی شده وب سایت‌های این حوزه بهره بگیرند یا با راهنمایی متخصصان، اطلاعات مورد نظر خود در اینترنت را بازیابی نمایند.کلید واژه‌ها: افسردگی، اینترنت، اطلاعات سلامت، مقیاس وب مد کوال
کلیدواژه مقیاس وب مد کوال ,اطلاعات سلامت ,اینترنت ,افسردگی
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved