>
Fa   |   Ar   |   En
   خوشه بندی فازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص‌های تجویز دارو در سال 1387  
   
نویسنده عباسی اصل محسن ,مسعود صالحی مسعود ,زمانی اسمعیل آبادی شهیاد ,پیمان نیکچی پیمان ,سلیمانی فاطمه
منبع مديريت سلامت - 1393 - دوره : 17 - شماره : 55 - صفحه:51 -61
چکیده    مقدمه:تلاش در راستای بهبود تجویز و مصرف بهنجار و علمی دارو یکی از وظایف متولیان عرصه سلامت می‌باشد. فعالیت‌های انجام شده با هدف ارتقا سطح نسخه‌نویسی پزشکان و فرهنگ مصرف دارو در بین مردم، شاخص‌های مربوط به تجویز و مصرف منطقی دارو در کشور کاهش داده است. هدف از این بررسی شناسایی قطب‌های همگن در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با توجه به تفاوت بافت اجتماعی، اقتصادی و فضای فرهنگی حاکم بر مناطق مختلف می‌باشد.روش کار: در این مطالعه مقطعی– تحلیلی، خوشه‌های همگن در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با به کارگیری تکنیک خوشه‌بندی فازی بر مبنای شاخص‌های تجویز دارو در کشور در سال 1387 به دست آمد که توسط کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو گردآوری شده است. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار r بر روی داده های 30 دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام گردید.یافته‌ها: دانشگاه‌‌های علوم پزشکی بر اساس روش خوشه‌بندی فازی به چهار خوشه تقسیم شدند که هر خوشه دربردارنده عناصری است که به لحاظ شاخص‌های مورد بررسی دارای شباهت بیشتری به هم هستند و ساختاری متفاوت با دیگر خوشه‌ها دارند. در بین خوشه های به دست آمده، خوشه چهارم یعنی استان گلستان بیشترین متوسط تجویز اقلام دارویی را بین سایر استان ها و در خوشه های مختلف داراست.نتیجه‌گیری: شناسایی و طبقه‌بندی مناطق همگون و شناسایی قطب‌های همگن کشور در تجویز و مصرف منطقی دارو به منظور مطالعه ویژگی‌های هر یک از این قطب‌ها و دستیابی به نقاط ضعف و قوت هر یک صورت می‌پذیرد که بر اساس یافته های این پژوهش خوشه چهارم یعنی استان گلستان نیاز به تغییر فرهنگ پزشکان و مردم منطقه دارد.کلیدواژه ها: ایران، شاخص های تجویز دارو، خوشه بندی، روش فازی
کلیدواژه روش فازی ,خوشه بندی ,شاخص های تجویز دارو ,ایران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دکتری حرفه ای داروسازی، معاونت بازاریابی و فروش، شرکت پخش هجرت، تهران، ایران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دکتری حرفه ای داروسازی، گروه سیستم گزارش دهی عوارض جانبی دارو، وزارت بهداشت، تهران، ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved