>
Fa   |   Ar   |   En
   چالش‌های برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی: یک مطالعه کیفی  
   
نویسنده بیگ زاده امین ,اخوتی مریم ,مهرالحسنی محمدحسین ,شکوهی مصطفی ,بذرافشان اعظم
منبع مديريت سلامت - 1393 - دوره : 17 - شماره : 55 - صفحه:29 -42
چکیده    مقدمه: کیفیت برنامه‌های آموزشی در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی همراه بوده است. شناسایی این چالش‌ها می‌تواند به برنامه ریزان در جهت هر گونه تغییر و بازنگری و بهبود کیفیت برنامه‌های آموزشی کمک نماید. هدف این مطالعه شناسایی مشکلات موجود در برنامه آموزشی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در مقطع کارشناسی بود. روش کار: این مطالعه کیفی با مشارکت 27 نفر از اعضای هیات علمی، مربیان و دانش آموختگان انجام گردید. افراد به صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه از آنان، داده‌ها با استفاده از مصاحبه فردی به صورت نیمه ساختار یافته، جمع آوری شد. کلیه مصاحبه‌های ضبط شده روی کاغذ بازنویسی و مرور شد. سپس به روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: پس از تحلیل نتایج، سه طبقه اصلی برنامه درسی، عرصه‌های بالینی و اهداف برنامه به عنوان چالش‌های مهم در برنامه آموزشی کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شناسایی شد. به نظر می‌رسد که سرفصل دروس و اهداف این برنامه آموزشی اثربخشی لازم را ندارند و همچنین مشارکت کنندگان معتقد بودند که عرصه‌های بالینی باید از لحاظ مواردی از قبیل برگزاری کلاس‌های توجیهی، آموزش مهارت‌های مبتنی بر بیمارستان و مربیان توانمند مورد توجه قرار گیرند. نتیجه گیری: تصمیم گیرندگان، برنامه ریزان و مدرسان می توانند با استفاده از نتایج این مطالعه، به بازنگری و تدوین برنامه ای متناسب با توجه به نیازهای سیستم بهداشتی درمانی کشور بپردازند تا دانش آموختگان به صلاحیت‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز در اداره واحدهای بهداشتی درمانی دست یابند. کلید واژه‌ها: برنامه آموزشی، ارزشیابی برنامه، رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کلیدواژه برنامه آموزشی ,ارزشیابی برنامه ,رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved