>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل سازمانی موثر بر اشتراک‌ دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی  
   
نویسنده نعمتی انارکی لیلا ,نوشین فرد فاطمه
منبع مديريت سلامت - 1393 - دوره : 17 - شماره : 56 - صفحه:65 -79
چکیده    مقدمه: اشتراک‌گذاری موثر دانش میان اعضای هیات علمی رشته پزشکی، یکی از پیش نیازهای مهم برای کسب شایستگی‌های علمی و پژوهشی است. این مقاله با هدف بررسی عوامل سازمانی موثر بر اشتراک‌ دانش (شامل فرهنگ، ساختار، رهبری و راهبرد) میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی علوم پزشکی ایران انجام شده است.روش کار: پژوهش حاضر به روش پژوهش ترکیبی و کاربردی در سال 1391 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز پژوهشی رشته پزشکی (بالینی و بیومدیکال) بود که از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و تعداد حجم نمونه 423 نفر می باشد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 15 و آزمون ضریب همبستگی pearson انجام شد.یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که حدود 13 درصد اعضای هیات علمی وضعیت فرهنگ سازمانی، و تنها شش درصد وضعیت ساختار سازمانی را مناسب ارزیابی نمودند. 16 درصد آنها حمایت مدیریت سازمان و حدود 12 درصد راهبردهای سازمان را در به اشتراک‌گذاری دانش، مناسب ارزیابی نمودند. عوامل سازمانی با اشتراک دانش درون سازمانی (000/0=p value) و برون سازمانی (000/0=p value) رابطه معناداری داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به نقش و اهمیت عوامل سازمانی در سازمان‌های آموزشی و پژوهشی توصیه می‌شود در استقرار مدیریت دانش به شکل عام و اشتراک دانش به شکل خاص به ابعاد مختلف این عوامل در سازمان‌ها توجه همه‌جانبه‌ای صورت گیرد.کلیدواژه‌ها: اشتراک دانش، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، هیات علمی، علوم پزشکی
کلیدواژه علوم پزشکی ,هیات علمی ,ساختار سازمانی ,فرهنگ سازمانی ,اشتراک دانش
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved