>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1393 - دوره:17 - شماره:56


  tick  بررسی ترجیحات و مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی شاغل در مراکز دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جهت ورود به طرح پزشک خانواده - صفحه:95-107

  tick  بررسی شبکه هم‌تالیفی پژوهشگران ایران در حوزه داروشناسی و داروسازی در پایگاه وب آو ساینس : 2012-2000 - صفحه:33-45

  tick  بررسی عوامل سازمانی موثر بر اشتراک‌ دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی - صفحه:65-79

  tick  بررسی میزان همکاری های علمی در مقالات قلب و عروق ایران در وبگاه علوم: 2002 تا 2011 - صفحه:46-55

  tick  تعیین عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در شبکه‌های بهداشت و درمان استان بوشهر: 1392 - صفحه:56-64

  tick  رابطه بین ادراک پزشکان از اقدامات شواهدمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با ادراک آنان از جوّ خدمت مداری (مورد مطالعه: مراکز بهداشت اصفهان) - صفحه:80-94

  tick  عوامل موثر در پرداخت های مستقیم خانوارها در نظام سلامت ایران با استفاده از مدل رگرسیون دو بخشی - صفحه:7-18

  tick  مروری بر پدیده رنگ درمانی با تاکید بر محیط های بیمارستانی - صفحه:19-32
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved