>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عملکرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی در زمینه استانداردهای مدیریت قوانین کسب کار  
   
نویسنده خضری هیرو ,پیری زکیه ,دمنابی شهلا
منبع مديريت سلامت - 1393 - دوره : 17 - شماره : 57 - صفحه:7 -10
چکیده    امنیت بیمار یکی از مهم‌ترین ابعاد مراقبت بهداشتی است و از آن بدیهی تر این که آسیب رساندن به بیمار یا کسی که به دنبال سلامتی است با فلسفه مراقبت بهداشتی مغایرت دارد[1]. در اکثر بیمارستان‌ها، پرونده های کاغذی و سیستم‌های دستی، ارتباطات و تبادل اطلاعات را مخدوش نموده است و منجر به گسستگی اطلاعات شده است. سردرگمی ناشی از این ارتباطات و اطلاعات ضعیف، عامل اصلی بسیاری از خطاهای پزشکی است[2]. استفاده از انواع فن آوری های اطلاعاتی می‌تواند با پیشگیری از خطاها و اشتباهات پزشکی، ارزیابی خطاها و نظام مراقبت، موجب کاهش قابل توجه میزان خطاهای پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده به بیمار گردد[3]. ماهیت خطای پزشکی در سازمان ها به صورت خطا در تجویز دارو، درمان، اقدامات، تشخیص و کارهای اداری و اجرایی صورت می‌پذیرد. در میان سیستم ها و فن آوری هایی که برای جلوگیری و کاهش خطای پزشکی وجود دارد. سیستم تصمیم یار بالینی(clinical decision support system (cdss))، ثبت کامپیوتری دستورات پزشک (computerized physician order entry(cpoe))، پرنده الکترونیک سلامت (electronic health record) شناخته شده تر می‌‌باشد[4]. سیستم اطلاعات بیمارستانی با ادغام داده های بیمار با دانش بالینی پزشک و شواهد خارجی به صورت پلی میان داده‌های پزشکی و دانش پزشکی عمل می‌کند[5]. از آنجایی ‌که هدف اصلی استاندارد، ارتقا سطح کیفیت، امنیت، اعتبار، کارایی و قابلیت تبادل که به طور مداوم موجب کاهش هزینه ها می‌شود[6]. لزوم معرفی استاندارد مدل عملکردی ehr که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های سازمان، بهداشت سطح 7 health level seven (hl7) در زمینه پرونده الکترونیک سلامت می‌‌باشد ضروری به نظر می‌رسد. مدیریت قوانین کاری یکی از عملکردهای اصلی بخش زیرساخت اطلاعات مدل عملکردی ehr می‌‌باشد[7]. این پژوهش ضمن معرفی استاندارد قوانین کاری برای مدیریت فرایندهای درمانی در سیستم الکترونیکی به بررسی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از نظر دارا بودن استاندارد مدل عملکردی مدیریت جریان کار در مراکز آموزشی – درمانی تبریز پرداخته است.
کلیدواژه قوانین کسب کار ,استانداردهای مدیریت ,سیستم های اطلاعات بیمارستانی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved