>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر رضایتمندی دارندگان دفترچه بیمه روستایی از برنامه پزشک خانواده در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390  
   
نویسنده رئیسی پوران ,قربانی علیرضا ,تبرایی یاسر
منبع مديريت سلامت - 1391 - دوره : 15 - شماره : 49 - صفحه:69 -76
  
کلیدواژه رضایتمندی ,پزشک خانواده ,بیمه روستایی ,دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه تحلیل ، تحقیق و اطلاعات و آمار, ایران, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دانشکده پزشکی, گروه پزشکی اجتماعی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دانشکده بهداشت, گروه آمار زیستی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved