>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1391 - دوره:15 - شماره:49


  tick  بررسی تاثیر نگرش دینی و استرس شغلی بر موفقیت سازمانی با رویکرد شبکه های عصبی فازی - صفحه:39-46

  tick  بررسی عوامل بازدارنده در شیوه دستیابی به منابع اطلاعات سلامت در مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران و دانشجویان پرستاری - صفحه:27-38

  tick  بررسی میزان کاربست مولفه های الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1389– 1388 - صفحه:47-57

  tick  تحلیل صورت های مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - صفحه:77-88

  tick  شناسایی شایستگی های کلیدی برای اجرای اثربخش مدیریت دانش در بیمارستانها با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری - صفحه:58-68

  tick  عوامل موثر بر رضایتمندی دارندگان دفترچه بیمه روستایی از برنامه پزشک خانواده در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ 1390 - صفحه:69-76

  tick  مدیریت اعزام اورژانس پیش بیمارستانی با استفاده از امتیازدهی فیزیولوژیک - صفحه:7-13

  tick  مقایسه کارایی هزینه های بخش سلامت در ایران و کشورهای منتخب با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سال های 1377 تا 1387 - صفحه:14-26
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved