>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد تابع تقاضا برای خدمات دندانپزشکی خانوار در شهر سبزوار، ایران: 1385  
   
نویسنده قادری حسین ,جمشیدی روح انگیز ,قربانی علیرضا
منبع مديريت سلامت - 1389 - دوره : 13 - شماره : 40 - صفحه:7 -12
چکیده    چکیده مقدمه: تحلیل تقاضا در بخش سلامت مبنای سیاست گذاری است. خدمات دندانپزشکی شاخه ای از خدمات بهداشت عمومی ست ولی به دلایل گوناگون می توان اقتصاد آن را از اقتصاد سایر خدمات بهداشتی - درمانی مجزا دانست. هدف از این مطالعه برآورد تابع تقاضای خدمات دندانپزشکی و شناسایی عوامل موثر بر آن بود. روش بررسی: این مطالعه ی مقطعی بر 520 خانوار شهر سبزوار انجام شد.داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری؛ و تابع تقاضا با استفاده از مدل رگرسیون دو مقداری لاجیت تخمین زده شد. یافته ها: 42.7 درصد از سرپرستان خانوار دارای تحصیلات دانشگاهی و 52.9 درصد در استخدام دولت بودند. 71 درصد از خانوارهایی که به خدمات دندانپزشکی نیاز داشتند نسبت به تقاضای آن اقدام نموده بودند. در میان خدمات تقاضا شده، کشیدن دندان با 43.9 درصد بیشترین، و ارتودنسی با 1.4 درصد کمترین فراوانی را دارند. متغیر های جنس، سطح تحصیلات، شغل و درآمد خانوار با مراجعه ی افراد ارتباط معنی دار آماری مربوط به متغیرهای تحصیلات و درآمد و گروه های شغلی بازنشسته، خوی شفرماو روزمزد برای تقاضای خدمات دندانپزشکی، در نوشتن معادله ی مدل استفاده کرد. نتیجه گیری: سطح درآمد خانوار با تقاضای خدمات دندانپزشکی خانوار رابطه مستقیم دارد. همچنین تقاضا برای خدمات دندانپزشکی در گروه های شغلی بازنشسته، خویش فرما و روز مزد بیشتر از گروه شغلی کارمند دولت است. سطح تحصیلات با تقاضا برای خدمات دندانپزشکی رابطه معکوس دارد. به تاسیس صندوق بیمه ی مکمل برای پوشش هزینه های خدمات دندانپزشکی در گروه های کم درآمد جامعه نیاز است
کلیدواژه تابع تقاضا ,خدمات دندانپزشکی ,خانوار ,Demand Function ,Dental Cares ,Household
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, استادیار گروه اقتصاد بهداشت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, استادیار گروه آمار، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛ نویسنده مسیول , ایران
پست الکترونیکی arg_phealth@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved