>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر مخارج مراقبت های درمانی خانواده ها در استان یزد  
   
نویسنده حسینی نسب ابراهیم ,ورهرامی ویدا
منبع مديريت سلامت - 1389 - دوره : 13 - شماره : 40 - صفحه:73 -79
چکیده    مقدمه: عوامل مختلفی بر مخارج درمانی صرف شده توسط خانواده ها برای استفاده از خدمات درمانی موثر می باشند.هدف مقاله ی حاضربررسی درآمد سرانه، تعداد افراد خانواده، تحصیلات سرپرست خانواده، وجود زن باردار و نوزاد درخانواده و سکونت در شهر است.روش بررسی: تعداد 20000 پرسشنامه میان خانواده های یزدی به طور تصادفی توزیع گردید. داده های مربوط به درآمدخانواده، تحصیلات سرپرست، سکونت در شهر یا روستا، تعداد نوزاد، زن باردار، تعداد اعضای خانواده، وضعیت بیمه ومخارج درمانی خانواده های یزدی در 3 ماه تابستان 1388 به دست آمد. خانواده ها به دو گرو افراد تحت پوشش و بدونپوشش بیمه تقسیم شدند. درهر گروه دو زیر گروه با درآمد بالاتر، یا پایین تر از متوسط شناسایی شد، و با استفاده ازروش اقتصاد سنجی بررسی شد.یافته ها: در هر دو گروه درآمد سرانه، تعداد اعضای خانواده، وجود نوزاد و زن باردار در دوره ی بررسی، سکونت درمناطق شهری و سطح تحصیلات سرپرست خانواده آثار مثبتی بر مخارج درمانی خانواده های یزدی در 3 ماه مورد بررسیدارد، این اثر بسته به وضعیت بیمه و سطح در آمد متفاوت است.نتیجه گیری: مخارج درمانی خانواده ها بیشتر متاثر از درآمد سرانه آن ها نسبت به سایر عوامل می باشد. اگر افراد بیمهنباشند و درآمد پایینی هم داشته باشند، در مقایسه با افرادی که هم تحت پوشش بیمه هستند و هم درآمد بالاتر از متوسطدارند، مبالغ کمتری صرف استفاده از مخارج درمانی می کنند.
کلیدواژه خانواده های یزدی ,بیمه درمانی ,تحصیلات سرپرست خانواده ,مخارج درمانی ,درآمد ,Health Care Expenditures ,Household Income ,Health Insurance ,Yazd
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی vida7892000@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved