>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستان شهیدهاشمی نژاد تهران بر اساس مدل دنیسون- 1388  
   
نویسنده براتی مارنانی احمد ,قادری اعظم ,گوهری محمود رضا ,صادقی احمد
منبع مديريت سلامت - 1389 - دوره : 13 - شماره : 40 - صفحه:63 -72
چکیده    مقدمه: بررسی فرهنگ مدیران را قادر می سازد با جمع آوری اطلاعات بخش ها یا گروه های کاری را با یکدیگر مقایسه ؛ مسایل را الویت بندی؛ وادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند و شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران بر اساس مدل دنیسون بود روش بررسی:این پژوهش مقطعی در تابستان 1388 انجام شده است. جامعه ی پژوهش کارکنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران؛ و نمونه ی پژوهش 130نفر از این جامعه بود که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد دنیسون جمع آوری ؛ و به وسیله نرم افزار آماری spss و آزمون های t-testو anova تحلیل شد.یافته ها: اکثر افراد تحت بررسی در این بیمارستان(72درصد)، وضعیت فرهنگ سازمانی بیمارستان را مناسب ارزیابی کردند. بیشترین امتیاز در بعد مشارکت در کار (فرهنگ مشارکتی) ؛و کمترین امتیاز در متغیر سازگاری حاصل شده است. در مجموع هر چهار بعد اصلی فرهنگ دارای نمره ی متوسط و بالاتر بوده اند. بالاترین میانگین شاخص های فرهنگ سازمانی ، مربوط به تیم سازی با میانگین 4.24 و کمترین شاخص با میانگین 3.24 مربوط به هماهنگی و پیوستگی بود. در مجموع اکثر شاخص ها در وضعیت مطلوب قرار داشتند.نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی بیمارستان مورد مطالعه در سطح مطلوبی قرار دارد که زمینه ساز تغییرات موفقیت آمیز در بیمارستان خواهد بود و مدیران آن را در پیش بینی نطام مند الویت های تغییر و تدوین بهتر استراتژی ها برای اجرای موفقیت آمیز تکنیک ها و فرایندهای مدیریت یاری رساند.
کلیدواژه فرهنگ سازمانی ,مدل دنیسون ,بیمارستان ,Organizational Culture ,Denison Model ,Hospital
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, مربی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, استادیار گروه آمار و ریاضی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
پست الکترونیکی ahmadsadeghi1363@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved