>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1389 - دوره:13 - شماره:40


  tick  برآورد تابع تقاضا برای خدمات دندانپزشکی خانوار در شهر سبزوار، ایران: 1385 - صفحه:5-5

  tick  برآورد تابع تقاضا برای خدمات دندانپزشکی خانوار در شهر سبزوار، ایران: 1385 - صفحه:7-12

  tick  بررسی استفاده بهینه از فناوری اطلاعات توسط رزیدنت‌ها در دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:7-7

  tick  بررسی استفاده بهینه از فناوری اطلاعات توسط رزیدنت‌ها در دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:21-30

  tick  بررسی برابری در تامین مالی هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی - صفحه:51-62

  tick  بررسی عوامل موثر بر مخارج مراقبت های درمانی خانواده ها در استان یزد - صفحه:73-79

  tick  بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستان شهیدهاشمی نژاد تهران بر اساس مدل دنیسون- 1388 - صفحه:63-72

  tick  تحلیل زمان سنجی گردش کار بیماران در بخش اورژانس و عوامل موثر بر آن) بیمارستان شهدای هفتم تیر تهران؛ 1387) - صفحه:6-6

  tick  تحلیل زمان سنجی گردش کار بیماران در بخش اورژانس و عوامل موثر بر آن) بیمارستان شهدای هفتم تیر تهران؛ 1387) - صفحه:13-22

  tick  طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون - صفحه:41-50

  tick  نقش سواد فناوری اطلاعات در سلامت فردی: دیدگاه بیماران - صفحه:31-40
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved