>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1399 - دوره:23 - شماره:4


  tick  تحلیل اهمیت-عملکرد پیشران‌های خلاقیت در کارکنان بخش سلامت کشور - صفحه:30-39

  tick  تعیین منابع شواهد مورداستفاده در تصمیم‌گیری مدیران ستادی در دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1398 - صفحه:61-69

  tick  تعیین میزان و علل کسورات بیمه در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:80-91

  tick  سطح رضایتمندی کارکنان از طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک) در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران:1398 - صفحه:70-79

  tick  عوامل مرتبط با تمایل به ماندگاری پزشکان شاغل در مناطق روستایی و ارزیابی آن با توجه به توصیه های سازمان جهانی بهداشت (مطالعه موردی) - صفحه:40-50

  tick  مدیریت زیرساخت شرکت های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی در ایران - صفحه:20-29

  tick  مدیریت منابع و مصارف در حوزه ملزومات پزشکی با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی کی میانگین: مطالعه موردی - صفحه:51-60

  tick  میزان بهینه کاوی اعضای کمیته مدیریت بحران و بلایای بیمارستان های دولتی ایران - صفحه:9-19
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved