>
Fa   |   Ar   |   En
   آینده‌نگاری توزیع تخت‌های بستری بیمارستان‌های ایران: افق1414  
   
نویسنده آقامحمدی سعیده ,جهانگیری کتایون ,حاجی نبی کامران ,مسعودی اصل ایروان ,دهنوییه رضا
منبع مديريت سلامت - 1397 - دوره : 21 - شماره : 71 - صفحه:23 -36
چکیده    مقدمه: مدیریت نظام سلامت در ایران، برای جمعیتی که به سوی سالخوردگی پیش می‌رود و با تغییر الگوی بیماری‌ها روبروست، نیازمند تغییراتی در سیستم خدمات بهداشتی و درمانی است. یکی از این تغییرات اساسی توزیع تخت های بستری مطابق با نیازهای جامعه در آینده نزدیک است؛ بنابراین، این مطالعه با هدف آینده‌نگاری توزیع تخت های بستری بیمارستان‌های ایران طی 20 سال آینده انجام گرفته است. روش‌ها: این مطالعه از انواع مطالعات بنیادی -کاربردی که در سال 1395 انجام شده است. در ابتدا، به بررسی و پیش‌بینی ساختار سنی و جنسی جمعیت ایران با استفاده از اطلاعات سرشماری و با استفاده از روش ریاضی پرداخته شده است. سپس میزان‌های گروه‌های کلی علل مرگ طی سال‌های مطالعه، محاسبه و با استفاده از مدل لی کارتر روند 20 ساله آنها پیش‌بینی شدند. همچنین بر اساس داده‌های تخت‌های بیمارستانی، تعداد تخت ها با استفاده از رگرسیون خطی محاسبه گردیدند. برای تحلیل داده ها از بسته جمعیت‌شناسی 18.1 در نرم افزارr نسخه 3.1/3 استفاده شد. یافته ها: روند رشد جمعیت سالمندی در ایران تا سال 1414 رو به افزایش خواهد بود؛ به‌طوری که در سال 1385، جمعیت بالای 60 سال 7.3 درصد کل جمعیت بوده است و برآورد می‌شود، در سال 1414 به 17.6 درصد از جمعیت برسد. بیماری‌های غدد، تغذیه و سوخت و ساز بیشترین افزایش میزان علل مرگ را در کل جمعیت از سال 1385 تا 1414 با افزایش 1878.52 در هزار نفر جمعیت خواهند داشت. با ادامه روند کنونی تعداد تخت‌های بیمارستانی در بیشترین فرض باروری جمعیت، 160687 تخت و کمترین فرض باروری جمعیت 157208 تخت خواهد بود. نتیجه‌گیری: طی 20 سال آینده بر جمعیت سالمند ایران افزوده خواهد شد و بیماری‌های غیرواگیر درصد زیادی از بیماری‌ها و علل مرگ در کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ از این رو، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌های صحیح و دقیق برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، به ویژه در بخش درمان و نیز تخصیص تخت‌های بستری ضروری است.
کلیدواژه آینده نگاری، بیمارستان، توزیع، تخت بستری، ایران
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم و فناوری پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست (Hse), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم و فناوری پزشکی, ایران, مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت, ایران
 
   Foresight for Inpatient Beds in Hospitals of Iran: Vision 2035  
   
Authors Masoudi Asl I ,Hajinabi K ,Jahangiri K ,Dehnavieh R ,Aghamohamadi S
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved