>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1389 - دوره:13 - شماره:41


  tick  ارزیابی سند برنامه استراتژیک به روش فازی: مطالعه موردی اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمان؛ سال 1387 - صفحه:41-52

  tick  اندازه گیری تمرکز موضوعی و پژوهشگران متمرکز بر آن - صفحه:73-78

  tick  بررسی وضعیت سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان های آموزشی، درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ سال 1388 - صفحه:31-40

  tick  تحلیل سر به سری کانون های خدمات نهایی مرکز آموزشی - درمانی آلفای دانشگاه علوم پزشکی قزوین (سال 1387) - صفحه:21-30

  tick  توزیع نیروی انسانی پزشک متخصص و پرستار بر حسب جمعیت و رابطه آن با تعداد تخت در بیمارستان های دولتی در ایران؛ 1385-1380 - صفحه:7-14

  tick  دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درباره ی میزان استقرار شاخص های سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ سال 1388 - صفحه:63-72

  tick  رابطه ی برندسازی (Branding) و شاخص های عملکردی (بیمارستان قائم (عج) مشهد؛ 1387) - صفحه:15-20

  tick  طرح نقشه نمایی مفاهیم طب سنتی ایران در ساختار ابر اصطلاحنامه و شبکه معنایی «نظام زبان واحد پزشکی (Umls)» - صفحه:53-62
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved