>
Fa   |   Ar   |   En
   ایجاد سیستم تصمیم ‌یار بالینی برای پیش بینی پوکی استخوان  
   
نویسنده لنگری زاده مصطفی ,اوجی لیلا ,اروجی اعظم
منبع مديريت سلامت - 1397 - دوره : 21 - شماره : 74 - صفحه:87 -100
چکیده    مقدمه: پوکی استخوان بیماری رایجی در زنان است. شکستگی ها آسیب های جبران ناپذیری ایجاد می کنند. بنابراین، تشخیص زودهنگام این بیماری و شروع درمان قبل از رخ دادن شکستگی مسئله مهمی است. هدف مطالعه حاضر، ایجاد یک سیستم تصمیم یار بالینی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی با قابلیت تشخیص ابتلا به پوکی استخوان بود.روش کار: مطالعه حاضر از نوع توسعه ای بود که بصورت مقطعی در نیمه دوم سال 1396 انجام شد. در پژوهش حاضر، ابتدا با شناسایی متغیرهای تاثیرگذار، پرسش نامه نظرسنجی برای انتخاب مهم ترین عوامل بالینی تهیه شد. اطلاعات 256 نفر از زنان و تراکم استخوان پنج سال بعد از ثبت اولیه مربوط به زنان مراجعه کننده به واحد سنجش تراکم استخوان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای آموزش شبکه استفاده شد. برای یافتن بهترین شبکه از روش آزمون و خطا استفاده شد. همچنین، شبکه با الگوریتم های گرادیان مزدوج و لونبرگمارکوارت آموزش داده شد. ارزیابی بر اساس ماتریس آشفتگی و معیار های حساسیت، ویژگی و صحت انجام گرفت.یافته ها: در مرحله اول از 15 ویژگی ضروری از نظر پزشکان، مصرف الکل، انحنای پشت و برداشتن رحم، حذف و 12 متغیر انتخاب شدند. سپس، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه طراحی شد. نتایج نشان داد که الگوریتم گرادیان مزدوج با 10 نرون و الگوریتم لونبرگمارکوارت با 12 نرون در لایه مخفی بهترین ساختار شبکه را دارند. علاوه بر آن ، مقایسه صحت نشان داد که در مجموع الگوریتم لونبرگمارکوارت نتایج بهتری داشت. بهترین نتیجه به دست آمده حساسیت، ویژگی و صحت به ترتیب 83/1، 89/4 و 86/3 بود.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، با تمرکز بر داده های بومی ابزاری توسعه داده شد که می تواند در زمینه پیگیری بیماری پوکی استخوان بسیار موثر باشد. استفاده از این ابزار برای ارجاع به موقع افراد بیمار و شروع درمان می تواند از رخ دادن شکستگی عوارض جبران ناپذیر پوکی استخوان جلوگیری کند.
کلیدواژه پوکی استخوان، عوامل خطر بالینی، شبکه عصبی مصنوعی، تصمیم یار
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه مدیریت اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران
 
   Developing a decision support system for osteoporosis Prediction  
   
Authors Orooji Azam ,Owji Leila ,Langarizade Mostafa
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved