>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کیفیت و بررسی میزان خوانایی اطلاعات سلامت برخط تولید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران  
   
نویسنده زینالی وحیده ,حق پرست عباس ,دمرچی لو منصوره ,وظیفه شناس ناصر
منبع مديريت سلامت - 1397 - دوره : 21 - شماره : 74 - صفحه:65 -74
چکیده    مقدمه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران یکی از مهم ترین تولیدکنندگان اطلاعات سلامت برای بیماران، مراقبان بیماران و عموم افراد جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفیت و خوانایی اطلاعات سلامت برخط تولید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های وابسته به آن می باشد. روش ها: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی توصیفی است. وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه وب سایت 48 دانشگاه علوم پزشکی وابسته به این نهاد در بازه زمانی فروردین تا تیرماه 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. از میان 10780 رکورد شناسایی و دانلود شده، 7164 رکورد که با هدف آموزش به بیمار تهیه شده بودند، وارد پژوهش شدند. نمونه ای تصادفی شامل 215 رکورد انتخاب و توسط دو پژوهشگر مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی کیفیت اطلاعات از پرسش نامه discern و به منظور تعیین سطح خوانایی اطلاعات از شاخص فلش دیانی استفاده شده است.یافته ها: میانگین کیفیت اطلاعات سلامت، مقدار 41/1 و میانگین سطح خوانایی اطلاعات، مقدار 35/3 به دست آمد که نشانگر کیفیت متوسط و خوانایی پایین اطلاعات مورد بررسی است. بالاترین سطح کیفیت در اطلاعات تولید شده مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تبریز با میانگین امتیاز 49/50 و بالاترین سطح خوانایی اطلاعات مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با میانگین امتیاز 54/28 بوده است.نتیجه گیری: اطلاعات مورد بررسی از نظر کیفیت در سطح بین ضعیف تا متوسط قرار داشته و از نظر خوانایی نیز اغلب دشوار بودند. به منظور برطرف ساختن این مشکل توصیه می شود پیش از تولید بسته های اطلاعاتی آموزش به بیمار، استانداردهای تولید محتوا برای بیماران مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه اطلاعات سلامت برخط، کیفیت، خوانایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ایران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران
 
   Quality and readability of online health information produced by the Ministry of Health and Medical Education of Iran  
   
Authors Haghparast Abbas ,Damerchilou Mansoureh ,Vazifehshenas Naser ,Zeinali Vahide
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved