>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی ترکیبی پیش بینی تقاضای گردشگری پزشکی داخلی شهر تهران  
   
نویسنده فرزین محمدرضا ,افسر امیر ,دبیر علیرضا ,زندی ابتهال
منبع مديريت سلامت - 1397 - دوره : 21 - شماره : 74 - صفحه:51 -64
چکیده    مقدمه: یکی از مهمترین رویدادها در صنعت گردشگری هر کشور، میزان تقاضا برای یک محصول یا مقصد گردشگری و پیش بینی درست آن است. اما باید توجه داشت که فواصل و انحرافاتی بین مقادیر واقعی و پیش بینی وجود دارد. استفاده از روش های علمی و نوین در امر پیش بینی، باعث خواهد شد که نتایج حاصله به مراتب بیش از یک تخمین عینی به حقیقت نزدیک شوند که مقاله حاضر نیز همین هدف را در حوزه گردشگری پزشکی دنبال می کند. روش ها: در مرحله اول عوامل موثر بر تقاضای گردشگری پزشکی داخلی با استفاده از تکمیل پرسش نامه های مربوط به روش دلفی فازی و دیمتل فازی توسط 31 نفر از خبرگان آشنا به این حوزه و پردازش توسط نرم افزار matlab2017a شناسایی شدند و پس از مشخص شدن تابع تقاضا و جمع آوری اطلاعات ماهیانه هر یک از عوامل موثر در بازه زمانی سال های 1381 تا 1394، سه مدل پیش بینی رگرسیون، شبکه عصبی فازی و الگوریتم svr به صورت مجزا و ترکیبی برای این تابع در نرم افزار matlab اجرا و خطای پیش بینی هریک، اندازه گیری و با هم مقایسه شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تابع تقاضای گردشگری پزشکی داخلی شامل: عوامل اقتصادی (درآمد و ثروت افراد )، قیمت خدمات و هزینه زندگی در مقصد، قیمت تاسیسات اقامتی، وجود آلودگی هوا، قیمت محصولات جایگزین (سفر خارجی)، تعداد مراکز پزشکی، بیمارستان هاو آزمایشگاه ها است. نتیجه گیری: رویکرد ترکیبی رگرسیون چندگانه و الگوریتم svr پیشنهادی نیز می تواند پیش بینی بهتری نسبت به سایر روش ها در خصوص پیش بینی گردشگری پزشکی داخلی داشته باشد. بنابراین، پیشنهاد می شودبه منظور کاهش میزان خطای پیش بینی جهت انجام برنامه ریزی های اصولی در حوزه تقاضای گردشگری پزشکی داخلی شهر تهران از این تابع تقاضا و مدل پیش بینی استفاده شود.
کلیدواژه شبکه عصبی فازی، الگوریتم Svr، پیش بینی تقاضای گردشگری پزشکی داخلی، شهر تهران، مدل سازی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت گردشگری, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
 
   Hybrid modeling for forecasting domestic medical tourism demand in Tehran  
   
Authors Dabir Alireza ,Afsar Amir ,Zandi Ebtehal ,Farzin Mohammadreza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved