>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ناهنجاری مادرزادی در ایران : طراحی مجموعه حداقل داده‌های ملی  
   
نویسنده معراجی مرضیه ,محمودیان ساناز سادات ,رمضانقربانی ناهید ,اسلامی فاطمه ,سرابی الهام
منبع مديريت سلامت - 1397 - دوره : 21 - شماره : 73 - صفحه:49 -60
چکیده    مقدمه: ناهنجاری های مادرزادی از علل شناخته شده مرگ و میر در دوره نوزادی و پس از آن می باشد. ناهنجاری های مادرزادی به عنوان یک مشکل اساسی و پرهزینه در حوزه سلامت مطرح می باشد. ثبت ملی ناهنجاری های مادرزادی به عنوان یک منبع اطلاعاتی قوی جهت محاسبه شاخص های سلامت الزامی است. لذا جمع آوری و گزارش دهی ناهنجاری های هنگام تولد امکان ارزیابی و برنامه ریزی را فراهم می کند که در گرو جمع آوری داده های ضروری می باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر تعیین مجموعه حداقل داده نقایص تولد در سطح ملی به منظورسیاست گزاری و برنامه ریزی برای کنترل ناهنجاری ها بوده است. روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تطبیقی با رویکرد کیفی بوده که در سال 1395 انجام شده است. مطالعه در سه مرحله تعیین حداقل داده ها در نظام های ثبت نقایص و ناهنجاری های مادرزادی در کشورهای سرآمد، تدوین مجموعه حداقل داده های اولیه پیشنهادی و اعتباریابی مجموعه حداقل داده های اولیه با استفاده از تکنیک دلفی و نظر خواهی از صاحب نظران صورت گرفت. یافته ها: پس از بررسی مجموعه حداقل داده ها در نظام های ثبت منتخب، 35 عنصر داده به نظرسنجی گذاشته شد که بر اساس نتایج دو راند دلفی در نهایت 25 عنصر داده در مجموعه حداقل داده نهایی در چهار زیر مجموعه اطلاعات مربوط به نوزاد، مادر، وضعیت اجتماعی اقتصادی مادر و سابقه ناهنجاری مورد اجماع صاحبنظران قرار گرفت. نتیجه گیری: مجموعه حداقل داده های ملی، ابزار مهمی در برنامه های نظارتی و نظام ثبت می باشند که امکان جمع آوری و انتقال داده ها در سطح کشور را فراهم خواهند نمود. وجود این مجموعه حداقل داده ها در سطح ملی با عث افزایش پتانسیل استفاده از داده ها و پاسخگویی به سوال ها و مسایل بحرانی در بهداشت عمومی را فراهم می نماید. در همین راستا پیشنهاد می گردد که این مجموعه حداقل داده ها ملی در سامانه کشوری مادر و نوزاد(ایمان) گنجانده شود تا اطلاعات مربوط به ناهنجاری های مادرزادی به شکل کاربردی وجامع تری در سطح ملی جمع آوری گردد.
کلیدواژه مجموعه حداقل داده‌ها، نقص مادرزادی، ناهنجاری مادرزادی، نقص تولد
آدرس دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده علوم پیراپزشکی, گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده علوم پیراپزشکی, گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت, ایران, وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی, مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده علوم پیراپزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده علوم پیراپزشکی, ایران
 
   Management of Congenital Anomalies in Iran: Developing a National Minimum Data Set  
   
Authors Sarabi E ,Eslami F ,Meraji M ,Ramezanghorbani N ,Mahmoodian S
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved