>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین بهره وری استان‌های کشور در بخش بهداشت و درمان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی نادقیق با داده‌های فازی  
   
نویسنده پاپی سعید ,خرم آبادی مهدی ,لشگرآرا سهیلا
منبع مديريت سلامت - 1397 - دوره : 21 - شماره : 73 - صفحه:35 -48
چکیده    مقدمه: افزایش بهره وری هزینه های سلامت برای تمامی کشورها مهم است. در راستای افزایش بهره وری دربخش بهداشت و سلامت داده های ورودی و خروجی می توانند مقادیر فازی اختیار کنند. هدف این پژوهش ارائه یک مدل جدید از تحلیل پوششی نادقیق، بهره وری استان های کشور در بخش بهداشت و درمان بود تا ضمن شناسایی استان های بهره ور، شاخص های حساس هر استان نیز شناسایی شد تا امکان افزایش بهره وری هر استان نیزفراهم گردد.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه پژوهش شامل بخش بهداشت و درمان نظام سلامت کشور ایران است. اطلاعات لازم از طریق مستندات کتابخانه ای، سایت های اینترنتی، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی استان های کشور در سال 1395گردآوری شد. داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی نادقیق با داده های فازی محاسبه شد. تحلیل یافته ها به کمک نرم افزار gams انجام شد.یافته ها: باتوجه به مدل جدید بهره وری پیشنهادی به ازای و استان های سمنان، کردستان و مازندران براساس شاخص های رضایت مندی بیماران ، نسبت تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی به جمعیت استان کارا و سایر استان ها براساس دو شاخص فوق الذکر ناکارا می باشند. که می توانند به ترتیب واحدهای مرجع برای سایر استان ها در بخش بهداشت و درمان قرارگیرند. شاخص نسبت تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی به جمعیت استان نیز به عنوان حساس ترین شاخص معرفی شد. شاخص نسبت تعداد پرستاران به جمعیت استان نسبت به دیگرشاخص ها دارای حساسیت کمتری بود.نتیجه گیری: استان کردستان براساس حساس ترین شاخص توانسته است بالاترین تکرار را برای مرجع بودن کسب کند. سایر استان ها از طریق بهبود کمی و کیفی خدمات، افزایش رضایتمندی بیماران، ارزیابی مستمر عملکرد و افزایش تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه می توانند به سمت بیشترین اندازه مقیاس بهره وری و نیز صرفه جویی در منابع هدایت شوند.
کلیدواژه سلامت، تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی، مجموعه‌های فازی، بهره‌وری، بیشترین اندازه مقیاس بهره‌وری
آدرس دانشگاه رازی, دانشکده ریاضی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه حسابداری، بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه حسابداری، بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری, ایران
 
   Estimating productivity of the provinces of Iran in the health sector using Fuzzy data in Imprecise Data Envelopment Analysis(IDEA)  
   
Authors Khorramabadi M ,Lashgarara S ,Papi S
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved