>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر استقرار طرح تحول نظام سلامت بر پرداخت رسمی بیماران بخش قلب: مطالعه موردی  
   
نویسنده کرمی منیر ,آرین خصال آیدین
منبع مديريت سلامت - 1397 - دوره : 21 - شماره : 72 - صفحه:90 -98
چکیده    مقدمه: سلامت از جمله حقوق طبیعی و نیازهای اساسی انسان ها بوده و به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی نظام های رفاه اجتماعی شناخته شده است. با این وجود نبود محافظت مالی در سلامت به عنوان یکی از بیماری های نظام های سلامت شناخته شده است. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول سلامت را به دنبال محافظت مالی از مردم تدوین کرد.روش ها: پژوهش حاضر، مطالعه ای مقایسه ای از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش صورتحساب کلیه بیماران بخش قلب مرکز در بازه زمانی مشخص شده بودند. با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به ترتیب تعداد 120 و 154 نمونه از پرونده های بخش قلب در سال های 92 و 93 انتخاب شد. داده های مورد نیاز از صورتحساب مالی بیماران استخراج و با استفاده از روش آماری t-test و من ویتنی تحلیل شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss v.22 استفاده گردید.یافته ها: با افزایش زیاد تعرفه های خدمات درمانی طی اجرای طرح، میزان پرداخت رسمی بیماران کاهش چشمگیری نداشته است. همچنین، سازوکارهای بیمه ای مانع از رسیدن طرح تحول به هدف کاهش میزان پرداخت مستقیم بیمار شده است.نتیجه گیری: نتایج مطالعه بیانگر تاثیر عوامل مختلفی همچون سازوکارهای بیمه ای، تعرفه خدمات درمانی، نوع بیمه فرد، سرپایی یا بستری بودن می باشد؛ بنابراین، شایسته است دولت نتایج حاصل از مطالعه را در برنامه ریزی به منظور افزایش پوشش و محافظت مالی مردم به کار گیرد.
کلیدواژه استقرار، پرداخت رسمی، طرح تحول سلامت
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران
 
   Impact of Health System Reform on Patients’ Formal Payment in Heart department: Case Study  
   
Authors Aryan khesal A ,Karami M
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved