>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و توسعه ورزش   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:2


  tick  ارزیابی عنصر ترویج از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در لیگ برتر فوتبال استان مازنذران - صفحه:165-179

  tick  بررسی مهارت های مدیران عامل باشگاه های حرفه ای استان اصفهان - صفحه:82-95

  tick  بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی درس تربیت بدنی مدارس دوره ابتدایی - صفحه:124-135

  tick  بررسی نقش مدیریت در بهبود کیفیت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:57-70

  tick  بررسی هوش اخلاقی مدیران و اثربخشی سازمان های داوطلبی در ورزش - صفحه:152-164

  tick  تحلیل مدل رگرسیونی کارآفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان - صفحه:136-151

  tick  تعیین روایی و پایایی مقیاس اندازه گیری منش پهلوانی - صفحه:180-198

  tick  توسعه ورزش روستایی با محوریت ورزش های بومی و محلی - صفحه:15-29

  tick  رابطه اخلاق کار و رضایت شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی - صفحه:199-209

  tick  رابطه بین سازمان یادگیرنده و آمادگی سازمانی برای تغییر در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان - صفحه:30-41

  tick  رابطه مسئولیت اجتماعی با خوشنامی باشگاه های بدنسازی استان سیستان و بلوچستان - صفحه:71-81

  tick  رابطه گردشگری ورزشی با توسعه ابعاد منتخب شهری در شهر تهران - صفحه:96-110

  tick  طراحی مدل رضایت شرکت کنندگان در ایستگاه های تندرستی پارک های شهر تهران - صفحه:42-56

  tick  نقش مدیریت و برنامه ریزی مسابقات فوتبال در امنیت ورزشگاه ها - صفحه:1-14

  tick  چالش های استقرار شش سیگما در سازمان های ورزشی - صفحه:111-123
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved