>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه نقش کیفیت تعاملی و ارزش ادراک‌شده در توسعه توجهات رفتاری مشتریان مجموعه‌های ورزشی خصوصی  
   
نویسنده معماری ژاله ,اصغری جعفرآبادی محمد ,سیفی سلمی طاهره
منبع مديريت و توسعه ورزش - 1392 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:91 -121
چکیده    چکیدههدف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش کیفیت تعاملی و ارزش ادراک‌شده در توسعه نیات رفتاری مشتریان بود.روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. نمونه‌ها شامل 177 تن از مشتریان مجموعه‌های شرکت گاز در سال 91 بودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای با 72 سوال بود. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 به‌دست آمد (01/0 > p). یافته‌ها: در مدل پیشنهادی، کیفیت محیط فیزیکی با ضریب تاثیر 00/0، کیفیت تعاملی با ضریب تاثیر 37/0، نتیجه کیفیت با ضریب تاثیر 54/0 به‌عنوان عوامل مستقل شناسایی شدند و از مسیرکیفیت خدمات با ضریب تاثیر 04/1 بر ارزش درک‌شده، با ضریب تاثیر 01/0 بر تصویر و با ضریب تاثیر 43/0 بر رضایت تاثیر می‌گذارند. ارزش با ضریب تاثیر 62/0 بر رضایت و رضایت با ضریب تاثیر 97/0 و تصویر با ضریب تاثیر 07/0 بر توجه رفتاری تاثیر می‌گذارند. کیفیت محیط فیزیکی رابطه معنی‌داری با کیفیت خدمات نشان نداد، لیکن همبستگی بالایی را با دو عامل نتیجه خدمات 877/0 و کیفیت تعاملی 792/0 دیگر نشان داد.نتیجه‌گیری: مدل پژوهش شاخص‌های نیکویی برازش را به‌دست آورد که لزوم توجه مدیران به کیفیت، ارزش، انتظارات و رضایتمندی مشتریان از مهم‌ترین موارد پیشنهادی آن بود. همچنین لازم است به تصویر و عوامل جمعیت‌شناختی توجه کافی شود.واژه‌های کلیدی: کیفیت تعاملی، ارزش درک‌شده، توجهات رفتاری، خدمات ورزشی.
کلیدواژه کیفیت تعاملی ,ارزش درک‌شده ,توجهات رفتاری ,خدمات ورزشی ,Service Scape ,Behavioral Intention ,Sports Services
آدرس دانشگاه الزهرا (س), استادیار دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, استادیار مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved