>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش اقدامات مدیریت خطر در کاهش دادخواهی‌ها در استخرهای شهر تهران  
   
نویسنده ایزدی بهزاد ,کوزه‌چیان هاشم ,احسانی محمد ,صادقی بروجردی سعید ,سلیمانی رضا
منبع مديريت و توسعه ورزش - 1392 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:61 -71
چکیده    چکیدههدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت خطر در کاهش دادخواهی‌ها در استخرهای عمومی و خصوصی شهر تهران بود.روش‌شناسی: جامعه آماری این تحقیق 310 نفر از مدیران استخرهای عمومی و خصوصی شهر تهران بودند که از میان آن‌ها 119 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه بود که پرسشنامه اول متغیرهای عینی را اندازه گیری می کرد و دیگری مربوط به مراحل مدیریت خطر بود. روایی پرسشنامه با نظر استادان مجرب و اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ 85/0 تعیین شد. اطلاعات مورد نیاز به‌صورت حضوری در محل فعالیت مدیران استخرها جمع‌آوری شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t-test برای بررسی رابطه و مقایسه میزان وقوع حوادث در استخرهای عمومی و خصوصی استفاده شده است.یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین تجربه و عملیات مدیریت خطر رابطه معنی‌داری وجود ندارد. البته بین میزان وقوع حوادث در استخرها و دادخواهی‌ها رابطه معنی‌داری مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه معنی‌داری بین میزان دادخواهی‌ها و عملیات مدیریت خطر در استخرها وجود دارد.نتیجه‌گیری: به‌کارگیری اقدامات مدیریت خطر در استخرها می‌تواند میزان وقوع حوادث و دادخواهی‌ها را کاهش دهد و محیطی امن را برای استفاده‌کنندگان از این اماکن فراهم کند.واژه‌های کلیدی: مدیریت خطر، دادخواهی، استخر.
کلیدواژه مدیریت خطر ,دادخواهی ,استخر ,Risk Management ,Lawsuits ,Pools
آدرس دانشگاه کردستان, استادیار دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه کردستان, دانشیار دانشگاه کردستان, ایران, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved