>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی  
   
نویسنده محرم‌زاده مهرداد ,سیدعامری میرحسن ,صیادی محمد امین ,محمدی میترا
منبع مديريت و توسعه ورزش - 1392 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:31 -45
چکیده    چکیدههدف: هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی در استان آذربایجان‌غربی بوده است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با توجه به نوع تحقیق به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارشناسان ورزش سازمان گردشگری و میراث فرهنگی (24 نفر) و کارشناسان ورزش اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (50 نفر) بود، از این‌رو نمونه پژوهش به‌صورت تمام‌شمار و غیرتصادفی هدفمند (74=n=n) انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شاخص‌های بازاریابی بیدختی و نظری (1388) با پایایی 82% بوده که براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت تنظیم شده است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از نظر متخصصان مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. داده‌ها به وسیله آزمون‌های آماری t تک‌نمونه‌ای و فریدمن در سطح معنی‌داری (p < 0/05) تجزیه و تحلیل شد.‌یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمام مولفه‌های تاثیرگذار شامل تعدیل سرمایه‌گذاری کلان کشوری، توسعه زیرساخت‌ها، توجه به جاذبه‌های گردشگری، فعالیت‌های تبلیغاتی و تنظیم راهبردها براساس توزیع جاذبه‌ها، بر توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی موثر هستند.نتیجه‌گیری: ایجاد زیرساخت‌های مناسب، فعالیت‌های تبلیغاتی، توزیع جاذبه‌ها در تمامی نقاط استان آذربایجان غربی به‌جای تمرکز بر یک نقطه خاص، توجه به جاذبه‌های گردشگری ورزشی و نهایتاً تعدیل سیاست‌های کلان کشوری در زمینه توریسم ورزشی به ترتیب اولویت از اقداماتی هستند که سهم بازار گردشگری ورزشی استان را افزایش می دهد.واژه‌های کلیدی: جاذبه‌های گردشگری، گردشگری ورزشی، بازاریابی گردشگری ورزشی.
کلیدواژه جاذبه‌های گردشگری ,گردشگری ورزشی ,بازاریابی گردشگری ورزشی ,Tourism Attractions ,Sport Tourism ,Sports Tourism Marketing
آدرس دانشگاه ارومیه, دانشیار دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشیار دانشگاه ارومیه, ایران, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی, ایران, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved