>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی الگوی ذینفع‌مداری وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی  
   
نویسنده گوهررستمی حمیدرضا ,کوزه‌چیان هاشم ,امیری مجتبی ,هنری حبیب
منبع مديريت و توسعه ورزش - 1392 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:1 -17
چکیده    چکیدههدف: توسعه ورزش ملی نیازمند همکاری و حمایت ذینفعان درگیر در ورزش ملی است تا بتوان برنامه‌های توسعه ورزش را به وسیله این ذینفعان اجرا کرد، ولی سازمان‌ها در این مورد با چالشی به نام مشروعیت سازمانی مواجه هستند و این تحقیق با هدف طراحی الگوی تامین منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی انجام شد.روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام گرفت. بر این اساس، مصاحبه ساختارمندی با 22 نفر از مدیران و متخصصان ورزشی برای طراحی مدل مفهومی تحقیق انجام شد. روش نمونه‌گیری در این تحقیق طبقه‌ای است که دو طبقه از ذینفعان اولیه (فدراسیون‌های ورزشی) و ذینفعان ثانویه (بخش خصوصی درگیر در ورزش) انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته‌ای با روایی و پایایی مورد تایید بین نمونه‌ها توزیع و جمعاً 366 پرسشنامه جمع‌آوری شد. از معادلات ساختاری برای طراحی الگوی تحقیق استفاده شد.یافته‌ها: یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه نشان می‌دهد که قابلیت مدیریت ذینفعان (001/0=p، 80/0=b)، ساختار ارگانیک (001/0=p، 29/0=b) و فرهنگ منعطف (001/0=p، 32/0=b)) بر تامین منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان تاثیر معنی‌داری دارد، ضمناً فرهنگ منعطف (001/0=p، 46/0=b) و ساختار ارگانیک (001/0=p، 33/0=b) نیز بر قابلیت مدیریت ذینفعان تاثیر معنی‌داری داشت. همچنین تاثیر تامین منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان بر مشروعیت سازمانی نیز معنی دار بود (001/0=p، 59/0=b).نتیجه‌گیری: روابط موجود بین متغیرها با استفاده از نتایج معادلات ساختاری، نشان می‌دهد که عوامل زمینه‌ای سازمان (فرهنگ منعطف، ساختار ارگانیک) بر تامین منافع ذینفعان تاثیر مثبت و معنی‌داری ندارد. به طور کلی، نتایج و خروجی‌های مدل نهایی می‌تواند فهم بهتری از چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای تحقیق برای تامین منافع ذینفعان ایجاد کند.واژه‌های کلیدی: مدیریت ذینفعان، قابلیت مدیریت ذینفعان، توسعه ورزش ملی، وزارت ورزش و جوانان.
کلیدواژه مدیریت ذینفعان ,قابلیت مدیریت ذینفعان ,توسعه ورزش ملی ,وزارت ورزش و جوانان ,Stakeholder Management ,Stakeholders’ Capability Of Management ,Adaptive Culture ,Organic Structure ,National Sport Development
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved