>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و توسعه ورزش   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:3


  tick  آزمون مدل مفهومی بازاریابی کارآفرینانه در مدیران باشگاه‌های ورزشی تهران - صفحه:18-30

  tick  ارائه الگوی موانع توسعه گردشگری الکترونیکی در ورزش با استفاده از مدل سازی ساختاریتفسیری - صفحه:170-184

  tick  بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیک بر پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی: پیست‌های اسکی تهران) - صفحه:156-169

  tick  بررسی موانع بازدارنده توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان - صفحه:46-56

  tick  بررسی همگرایی واردات گروه کالاهای ورزشی در ایران: رهیافت داده‌های تابلویی - صفحه:100-114

  tick  تحلیل رفتار خرید مصرف‌کننده نسبت به برندهای خارجی پوشاک ورزشی - صفحه:88-97

  tick  تحلیل مسائل و مشکلات ورزشکاران کشتی چوخه - صفحه:70-86

  tick  تحلیل میزان اهمیت و عملکرد رویکرد بازاریابی ارتباطی در مجموعه‌های ورزشی بر اساس رویکرد Ipa - صفحه:140-153

  tick  تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی از دیدگاه تماشاگران - صفحه:58-68

  tick  ساخت، روایی و پایایی سنجی ابزار سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل Aida - صفحه:116-138

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی مناظر و استراتژی‌های سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از مدل Ahp (شاخص های پایه ارزیابی عملکرد مدل اجرایی Bsc ) - صفحه:32-43

  tick  طراحی مدل معادلات ساختاری تصویر تیم و هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش - صفحه:1-16
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved