>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه اثربخشی برند انسانی در ورزش استان اردبیل (مطالعه موردی: علی دایی و حسین رضازاده)  
   
نویسنده ایمان زاده مسعود ,محرم زاده مهرداد ,پاشائی مهدی
منبع مديريت و توسعه ورزش - 1397 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:158 -169
چکیده    هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برند انسانی علی دایی و حسین رضازاده در ورزش استان اردبیل بود. روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش تمامی مربیان، ورزشکاران، و داوران دارای بیمه ورزشی در استان اردبیل بودند که تعداد کل حجم نمونه (25000) نفر بودند و نمونه آماری بر اساس جدول نمونه گیری مورگان به صورت تصادفی، تعداد 375 نفر در نظر گرفته شد. از پرسشنامه محقق‏ساخته اثربخشی برند ورزشی انسانی جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های کالموگروف اسمیرنوف، ویلکاکسون و فریدمن و نرم افزار آماری 22spss استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد مختلف اثربخشی برند انسانی علی دایی، تفاوت معنی داری وجود دارد و ترتیب تاثیرگذاری هر یک از این ابعاد به ترتیب شامل اثربخشی ورزشی، اثربخشی فرهنگی، اثربخشی اجتماعی، اثربخشی سیاسی و اثربخشی اقتصادی بود. همچنین نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف اثربخشی برند انسانی حسین رضازاده، تفاوت معنی داری وجود دارد و ترتیب تاثیرگذاری هر یک از این ابعاد به ترتیب شامل اثربخشی ورزشی، اثربخشی فرهنگی، اثربخشی سیاسی، اثربخشی اقتصادی، و اثربخشی اجتماعی بود. به طورکلی در تمامی ابعاد اثربخشی برند انسانی علی دایی نسبت به حسین رضازاده به طور معنی داری بیشتر بود. نتیجه‌گیری: در کل یافته های پژوهش نشان داد که برند انسانی علی دایی و حسین رضازاده در ابعاد ورزشی و فرهنگی تاثیرگذاری بیشتری دارد و در این بین تاثیرگذاری برند علی دایی بیشتر بود.
کلیدواژه برند، برند انسانی، اثربخشی، علی دایی، حسین رضازاده
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, گروه تربیت بدنی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
 
   Study of the Effectivenessof Human Brand on Sport in Ardabil Province (Case Study: Ali Daei and Hossein Rezazadeh)  
   
Authors Imanzadeh Masoud ,Moharramzadeh Mehrdad ,pashaie mahdi
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved