>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارزش ادارک شده و وفاداری مشتریان در باشگاه‌های ورزشی شهر مشهد  
   
نویسنده فسنقری جواد ,بنسبردی علی ,رحیمی مرضیه
منبع مديريت و توسعه ورزش - 1397 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:142 -155
چکیده    هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر ارزش ادارک شده و وفاداری مشتریان در باشگاه های ورزشی شهر مشهد می باشد. روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل افرادی بود که در باشگاه های ورزشی شهر مشهد مشغول به ورزش بودند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای بوده و جمع آوری اطلاعات از باشگاه های مختلف در مناطق 13 گانه شهر مشهد انجام گرفت (382 نفر). ابزار تحقیق پرسشنامه‏ ای بود که شامل سه بخش مربوط به مدیریت دانش، ارزش ادراک شده و وفاداری می شد. روایی و پایایی پرسشنامه قبل از استفاده مورد بررسی و تایید قرار گرفت. از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل، برای ارائه مدل تحقیق استفاده شد. یافته‌ها: نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد که برازش مدل با داده ها مناسب بوده است. بطور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که دانش برای مشتری با ضریب اثر 0.59 و ارزش اجتماعی با ضریب اثر 0.42 بیش ترین تاثیر را در ایجاد ارزش ادراک شده ورزشکاران داشته است و ارزش ادراک شده نیز ضریب اثر 0.90 دارای تاثیر معنی داری بر وفاداری مشتریان در باشگاه های ورزشی داشته است. نتیجه‌گیری: در یک جمع‏ بندی کلی از نتایج تحقیق می توان گفت که به کارگیری مدیریت دانش و مولفه‏ های آن در باشگاه های ورزشی یک عامل بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، و با تقویت آن زمینه ای را برای افزایش ارزش ادراک شده ورزشکاران و افزایش وفاداری آن‏ها فراهم ساخت.
کلیدواژه مدیریت دانش مشتری، ارزش ادراک شده، وفاداری
آدرس دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران, دانشگاه حکیم سبزواری, دانشکده علوم ورزشی, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه حکیم سبزواری, ایران
 
   Effect of Customer knowledge management on customer perceived value and loyalty in sports clubs in Mashhad  
   
Authors Rahimi Marziye ,benesbordi ali ,fesanghari javad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved