>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل عناصر سازنده برند باشگاه‏های حرفه‏ای فوتبال براساس ارزش ویژه‏ی برند از دیدگاه مشتریان  
   
نویسنده نظری رسول ,مختاری مریم
منبع مديريت و توسعه ورزش - 1397 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:106 -117
چکیده    هدف:هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل عناصر سازنده برند باشگاه‏های فوتبال براساس ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان (cbbe) بود. روش‏شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران، معاونین، پرسنل باشگاه‏ها، بازیکنان و هواداران و مشتریان چهار باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان، ذوب‏آهن اصفهان، گیتی‏پسند و ریف بودند. تعداد حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر مشخص شد و پرسشنامه‏ها بصورت تصادفی در اختیار نمونه‏ها قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه عناصر سازنده برند بر اساس ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری کلر (2001) شامل 71 سوال بود. روایی پرسشنامه توسط دو تن از اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 0.92 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته‎های پژوهش از نرم‎افزار spss و برای ارائه مدل از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. یافته‏‌ها: شش عامل برجستگی برند، عملکرد برند، تصویرسازی برند، قضاوت‏ها نسبت به برند، احساسات نسبت به برند و همنوایی با برند به عنوان عامل تبیین‏کننده ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان معرفی شده‏اند (0.05=p). نتیجه‏‌گیری: به طور کلی دستاوردهای پژوهش حاکی از آنست که از بین شش عامل عناصر سازنده برند مولفه تعهد از همنوایی با برند دارای بیشترین تاثیر و مولفه‏های تصویرسازی برند و کیفیت از عامل قضاوت‏ها نسبت به برند کمترین تاثیر را در ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان داشتند.
کلیدواژه ارزش ویژه، باشگاه، برند، فوتبال، مشتری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده علوم ورزشی, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران
 
   The Model Elements of Professional Football Clubs are based on Customers Based Brand Equity  
   
Authors mokhtari maryam ,nazari rasool
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved