>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش ورزشکاران صحه‌گذار محصولات از دیدگاه مشتریان  
   
نویسنده بشیری مهدی ,فرجی رسول ,اعلاباف یوسفی فریده
منبع مديريت و توسعه ورزش - 1397 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:90 -104
چکیده    هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش ورزشکاران مشهور در تبلیغات از دیدگاه مشتریان می‌باشد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز بودند که 350 پرسشنامه به صورت در دسترس بین پاسخ‏دهندگان توزیع شد که در نهایت 334 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه مقیاس اثربخشی ورزشکاران صحه‌گذار (aees) پتز (2012) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط 15 تن از اساتید متخصص مدیریت ورزشی بررسی و مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی درونی پرسشنامه، از طریق ضریب آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار smart pls 3.00 بهره گرفته شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که به ترتیب آشنایی ورزشکار، جذابیت ورزشکار، تخصص ورزشکار، تشابه ورزشکار، شخصیت دوست‏داشتنی و قابلیت اعتماد ورزشکار بر پذیرش ورزشکاران مشهور در صحه‌گذاری محصولات تاثیر مثبت و معنی‌داری دارند. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای پیش‌بین به مقدار 93%، متغیر ملاک (پذیرش ورزشکار) را تبیین می‌نمایند. نتیجه‌گیری: شرکت‌ها و بازاریابان ورزشی بایستی فاکتورهای آشنایی ورزشکار، جذابیت ورزشکار، تخصص ورزشکار، تشابه ورزشکار، شخصیت دوست‏داشتنی و قابلیت اعتماد ورزشکار را هنگام انتخاب صحه‌گذاران محصولات خود از بین ورزشکاران مشهور، مدنظر قرار دهند.
کلیدواژه ورزشکار، مشهور، تبلیغات، صحه‌گذاری
آدرس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, ایران
 
   Evaluation of factors affecting on acceptance of products endorsing athletes from customers’ perspective  
   
Authors Faraji Rasoul ,alabaf yousefi farideh ,bashiri mahdi
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved