>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی  
   
نویسنده عظیمی دلارستاقی عادله ,رضوی محمد حسین ,برومند محمدرضا
منبع مديريت و توسعه ورزش - 1397 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:70 -87
چکیده    هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی بود. روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی (به روش گراندد تئوری) بوده و گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه و بررسی پیشینه‏های تحقیق انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضای هیات‏ علمی دانشکده‏های مدیریت کارآفرینی و دانشکده‏های تربیت‏بدنی و علوم‏ورزشی (با تخصص کارآفرینی و مدیریت کسب و کار) دانشگاه‏های دولتی سراسر کشور، اعضا و مدرسین ویژه و منتخب کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و کارآفرینان منتخب ورزشی کشور بودند که نمونه تحقیق به صورت نظری تعیین و پس از انجام 21 مصاحبه، عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی شناسایی گردید. لازم به ذکر است که تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید. یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی در شش مولفه تحت عناوین سیاست‏های حمایتی دولت، عوامل قانونی و حقوقی، نظام آموزشی، عوامل فرهنگی، سیاست‏های تجاری و عوامل حاکمیتی شناسایی و استخراج گردید. بحث و نتیجه‌گیری: به منظور رونق کسب و کارهای مرتبط با ورزش، فراهم نمودن شرایط زمینه‏ای با هدف کمک به باروری نوآوری‏ها که نهایتا سبب ایجاد مزیت‏های رقابتی در کسب و کارها می‏گردد، ضروری می‏باشد. در همین راستا دولت‏ها می‏توانند با اجرای نقش حیاتی خود در رویکردهای تنظیمی، هنجاری و شناختی به عنوان یک تسهیل‏کننده عمل نموده و شرایط محیطی را برای صاحبان کسب و کارها جهت استقرار کارآفرینی استراتژیک آماده نمایند
کلیدواژه کارآفرینی استراتژیک، کسب و کارهای ورزشی، گراندد تئوری
آدرس دانشگاه شمال, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
   Identifying the Effective Context Conditions of Strategic Entrepreneurship Deployment in Sports Business  
   
Authors azimi delarestaghi adeleh ,Boroumand mohammad reza ,razavi seyed mohhamad hosein
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved