>
Fa   |   Ar   |   En
   آینده پژوهش‏های مدیریت ورزشی در دانشگاه‏های کشور  
   
نویسنده عبدالملکی حسین ,حیدری فاطمه ,اللهیاری محبوبه ,زکی‌زاده بهادر
منبع مديريت و توسعه ورزش - 1397 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:56 -68
چکیده    هدف: امروزه آینده‏نگاری به عنوان یک ابزار تحلیلی چشم‏اندازی متمایز، توسعه پیدا کرده است. این ابزار، آینده های محتمل از رشته های مختلف را مورد توجه قرار می دهد و بدین ترتیب به فرآیندهای تصمیم‏گیری در سطوح مختلف کمک می نماید. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی دستاوردهای حال حاضر پژوهش‏های مدیریت ورزشی، حوزه‏های تاثیرگذار بر آینده و ارائه تاکتیک‏های مناسب برای دستیابی به آینده‏ای ایده‏آل بود. روش‏شناسی: این پژوهش از نوع تحقیقات کمی–کیفی بود. روش جمع‏آوری داده‏ها شامل مطالعات کتابخانه‏ای و روش دلفی بود. تعداد 11 تن از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی اعضای گروه روش دلفی این پژوهش را تشکیل دادند. یافته‏‌ها: با جمع‏بندی نظرات متخصصین، 16 جنبه در مورد وضعیت حال حاضر پژوهش‏های مدیریت ورزشی بدست آمد که تفاوت بین اهمیت و موفقیت دستیابی به آنها با استفاده از آزمون تی همبسته مورد سنجش قرار گرفت که کلیه 16 جنبه مطالعات مدیریت ورزشی با موفقیت کم و میزان اهمیت زیاد ارزیابی شدند و تفاوت معنی‏داری بین موفقیت و اهمیت آنها بدست آمد. همچنین 11 حوزه موثر بر آینده ایده‏آل پژوهش‏های مدیریت ورزشی بدست آمد که در ادامه 12 تاکتیک برای تحقق آینده ایده‏آل معرفی گردید. نتیجه‏گیری: برخی از اعضای گروه تحقیق معتقد بودند که رشته مدیریت ورزشی تنها در مسائل تئوریک در ورزش قابل استفاده است در حالی‏که برخی دیگر معتقند مدیریت ورزشی می‏تواند یک تئوری منحصر به فرد را ایجاد کند و در مسائل عملی نیز قابل اجراست
کلیدواژه آینده پژوهی، مدیریت ورزشی، دلفی، تحلیل روندها
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران
 
   Future of sport management researches in Iran’s Universities  
   
Authors Heidari Fatemeh ,Abdolmaleki Hossein ,Allahyari Mahboubeh ,Zakizadeh Seyed Bahador
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved