>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین استراتژی‏های بازاریابی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده خادمی علی ,ماجدی نیما ,نادری نسب مهدی
منبع مديريت و توسعه ورزش - 1397 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:18 -39
چکیده    هدف: امروزه برای بقا در بازار ورزشی احتیاج به پویایی است و علم بازاریابی ورزشی پایه و اساس مناسبی را برای روش های درست بازاریابی فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر، تدوین استراتژی های بازاریابی فدراسیون کشتی بر اساس تحلیلswot  است. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفیپیمایشی و براساس هدف، کاربردی است. تعداد 73 نفر شامل رئیس، معاونین، مسئولین کمیته ها، داوران و همچنین مربیان تیم های ملی فدراسیون کشتی (33 نفر) نمونه‏گیری به روش کل شمار، و از متخصصین حوزه استراتژیک و بازاریابی ورزشی (40 نفر) نمونه گیری به روش تصادفی هدفمند و به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق‏ساخته مربوط به عوامل درونی و بیرونی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی و شامل 77 سوال (نقاط قوت 11، نقاط ضعف 25، فرصت‏ها 19 و تهدیدها 22 مورد) بود. روایی پرسشنامه توسط 19 نفر از متخصصین این حوزه تایید و پایایی پرسشنامه‏ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0.89 به‏دست آمد. برای تعیین وضعیت سازمان از تحلیل swot و برای رتبه‏بندی عوامل برنامه راهبرد بازاریابی فدراسیون کشتی از روش آزمون فریدمن و از ماتریس qspm برای اولویت بندی استراتژی‏ها استفاده شد. یافته‌ها: یافته ها نشان داد با توجه به شناسایی عوامل درونی و بیرونی و در نتیجه تحلیل استراتژیک سوات، جایگاه بازاریابی فدراسیون کشتی در جایگاه wt و موقعیت حفظ وضعیت موجود قرار دارد. با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت حوزه بازاریابی فدراسیون کشتی استفاده شود. نتیجه‌گیری: بنابراین تدوین سیاست های کلان مدیریتی به منظور درآمدزا نمودن ورزش ، توجه به درآمدهای ناشی از توسعه پایدار، استفاده از مفهوم برون‏سپاری و ایمن‏سازی بستر سرمایه‏گذاری از مهم‏ترین استراتژی‏های پیشنهادی در این پژوهش می باشد
کلیدواژه بازاریابی، برنامه‏ریزی‌ استراتژیک، سوات، فدراسیون کشتی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی قزوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران
 
   Codification of I.R.I Wrestling federation marketing strategies  
   
Authors KHademi Ali ,naderi nasab mahdi ,majedi nima
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved