>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط ترکیب اسیدهای چرب با مراحل تخم‌ریزی و بلوغ ماهی صبور (tenualosa ilisha) در جنس نر و ماده در آب‌های سواحل خوزستان  
   
نویسنده آدمی پور نسرین ,خدادادی مژگان
منبع زيست شناسي دريا - 1395 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:21 -30
چکیده    این بررسی به منظور مقایسه اثر فصل تخم ریزی بر ترکیب اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع، ترکیب اسیدهای چرب و ارتباط آن با مراحل تخم ریزی و بلوغ ماهی صبور (tenualosa ilisha) در آب های سواحل خوزستان صورت گیرد. در این پژوهش تعداد 45 عدد ماهی صبور (tenualosa ilisha) به مدت 6 ماه (از زمستان 1392 الی تابستان 1393) از رودخانه های بهمن شیر و اروندرود با استفاده از تور گوشگیر نمونه برداری گردید و مورد زیست سنجی قرار گرفتند. زیست سنجی شامل اندازه گیری طول کل و وزن نمونه ها، به همراه بررسی غدد جنسی و مراحل رسیدگی غدد جنسی نمونه ها بر اساس مراحل 7 گانه تعیین گردید. سنجش اسیدهای چرب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی انجام شد. نتایج نشان داد که اسیدهای چرب اشباع با یک پیوند دوگانه (mufa) در جنس ماده در مراحل مختلف رسیدگی قبل از رسیدگی (43/8 درصد)، اوج رسیدگی جنسی (09/9 درصد) و بعد از رسیدگی جنسی (60/9 درصد) دارای اختلاف معنی دار بود (05/0>p). در مورد جنس نر دو مرحله اوج رسیدگی جنسی (49/9 درصد) و بعد از رسیدگی جنسی (85/8 درصد) با قبل از رسیدگی جنسی (69/10 درصد) اختلاف معنی دار داشتند (05/0>p). در مورد اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه ((pufa در ماهی ماده، این اسید چرب در مرحله اوج رسیدگی جنسی (79/0 درصد) با دو مرحله قبل از رسیدگی جنسی (20/1 درصد) و مرحله بعد از رسیدگی جنسی (53/0 درصد) اختلاف معنی دار داشت (05/0>p). در جنس نر نیز میزان این اسید چرب در مرحله قبل از رسیدگی جنسی (40/0 درصد) با دو مرحله اوج رسیدگی جنسی (91/0 درصد) و بعد از رسیدگی جنسی (75/0 درصد) اختلاف معنی دار(05/0>p) داشت. در جنس ماده اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره با چند پیوند دوگانه hufa)) در دو مرحله قبل از رسیدگی جنسی (01/4 درصد) و اوج رسیدگی جنسی (37/4 درصد) با میزان اسید چرب در مرحله بعد از رسیدگی جنسی (35/3 درصد) اختلاف معنی دار داشت (05/0>p)؛ اما در جنس نر میزان اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره با چند پیوند دوگانه (hufa) در سه مرحله قبل از رسیدگی جنسی (38/2 درصد)، اوج رسیدگی جنسی (48/4 درصد) و بعد از رسیدگی جنسی (45/3 درصد) اختلاف معنی دار داشت (05/0>p). در مورد اسیدهای چرب اشباع ماهی ماده در مرحله قبل از رسیدگی جنسی (84/5 درصد) با دو مرحله اوج رسیدگی جنسی (5/77 درصد) و بعد از رسیدگی جنسی (16/7 درصد) اختلاف معنی داری داشت (05/0>p)؛ اما در مورد جنس نر هیچ اختلاف معنی داری بین 3 مرحله قبل از رسیدگی جنسی (7 درصد)، اوج رسیدگی جنسی (11/7 درصد) و بعد از رسیدگی جنسی (09/7 درصد) اختلاف معنی دار وجود نداشت (05/0>p). مطالعه حاضر نشان داد که در ترکیب اسید چرب و مراحل تخم ریزی در جنس های نر و ماده تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0>p). جنس ماده دارای اندازه بزرگ تری نسبت به جنس نر بود و بین اندازه بدن و ذخیره انرژی رابطه مثبتی وجود داشت و با افزایش اندازه ذخیره انرژی بیشتر شد. جنس ماده ماهی صبور سایز بزرگ تری نسبت به جنس نر داشت و این امر باعث شد که با افزایش اندازه بدن میزان اسید چرب بافت های بدن نیز افزایش یابد.
کلیدواژه : اسید چرب، تخم‌ریزی، رسیدگی جنسی، خوزستان، ماهی صبور، tenualosa ilisha.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران
پست الکترونیکی mjkhodadadi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved