>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه برخی آنزیم‌های گوارشی ماهی بیاح (liza abu) و شبه شوریده (johnius belangerii) خلیج‌فارس  
   
نویسنده حسن زاده سعید ,عبدی رحیم ,سالاری علی آبادی محمدعلی ,موحدنیا عبدالعلی ,بصیر زهرا
منبع زيست شناسي دريا - 1395 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:1 -8
چکیده    مطالعه موردنظر به منظور تعیین و مقایسه میزان فعالیت آنزیم های گوارشی آمیلاز، آل کالین فسفاتاز و لیپاز در پنج بخش دستگاه گوارش ماهی های بیاح و شبه شوریده به دلیل اهمیت تغذیه ای و اقتصادی ازنظر صید و صیادی در ناحیه جنوبی کشور انجام پذیرفت. برای این منظور 10 قطعه ماهی از هر دو گونه با میانگین وزنی 10 ±150 گرم از ناحیه خور موسی در خلیج فارس صید شدند. پس از تشریح و برداشت نمونه های موردنظر از بافت روده و انجام مراحل روتین اندازه گیری آنزیم ها همانند هموژیناسیون و سانتریفیوژ و درنهایت به وسیله دستگاه اتوآنالایزر مدل سی آ 400 خوانده شد. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم های آمیلاز، آل کالین فسفاتاز و لیپاز در دو گونه ازنظر آماری اختلاف معناداری داشتند، به طوری که در ابتدای روده هر دو ماهی میزان فعالیت آنزیم آمیلاز نسبت به قسمت میانی و انتهایی روده بالابود (05/0>p). همچنین میزان فعالیت آنزیم آل کالین فسفاتاز در ماهی بیاح نسبت به ماهی شبه شوریده در تمام قسمت ها بسیار بالا بود (25000 به 3000 میلی گرم پروتئین بر واحد). میزان فعالیت آنزیم لیپاز در بخش های موردبررسی اختلاف معناداری نشان داد به طوری که برخلاف آنزیم های آمیلاز و آلکالین فسفاتاز میزان فعالیت آن در ماهی شبه شوریده نسبت به ماهی بیاح بیشتر بود (05/0>p). نتایج کلی تحقیق حاضر نشان داد این اختلافات می تواند به علت نوع ماده غذایی مورداستفاده توسط موجود باشد، به طوری که ماهی بیاح از الگوی فیتوپلانکتون خواری و ماهی شبه شوریده از رژیم گوشت خواری پیروی می کند.
کلیدواژه آنزیم‌های گوارشی، بیاح، شبه شوریده، خلیج‌فارس.
آدرس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی, گروه بیولوژی دریا, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی, گروه بیولوژی دریا, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی, گروه بیولوژی دریا, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی, گروه بیولوژی دریا, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم پایه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved