>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:29


  tick  مقایسه برخی آنزیم‌های گوارشی ماهی بیاح (Liza Abu) و شبه شوریده (Johnius Belangerii) خلیج‌فارس - صفحه:1-8

  tick  بررسی و مقایسه‌ی خواص ضد میکروبی کیتین و کیتوزان استخراج‌شده از بخش‌های مختلف اسکلت خارجی خرچنگ شناگر آبی (Portunus Segnis) از منطقه بندرعباس - صفحه:9-20

  tick  بررسی ارتباط ترکیب اسیدهای چرب با مراحل تخم‌ریزی و بلوغ ماهی صبور (Tenualosa Ilisha) در جنس نر و ماده در آب‌های سواحل خوزستان - صفحه:21-30

  tick  بررسی پراکنش و تغییرات صید بر واحد سطح گربه‌ماهیان (Ariidae) در آب‌های سیستان و بلوچستان - صفحه:31-38

  tick  ارزیابی کیفیت رسوبات سواحل بندرعباس با استفاده از برخی شاخص های اکولوژیک - صفحه:39-50

  tick  بررسی کینتیک و ایزوترم حذف فلز نیکل از محلول آبی به وسیله جلبک سارگاسوم انگوستوفولیوم (Sargassum Angustifolium) دریای عمان - صفحه:51-60

  tick  بررسی برخی ویژگی‌های زیستی شورت ماهی نقره‌ای(Sillago Sihama Forskal, 1775) در سواحل غربی استان بوشهر - صفحه:61-76

  tick  شناسایی و فراوانی گونه‌های خیارهای دریایی با استفاده از اوسیکل اپیدرمی در اطراف جزیره قشم (خلیج‌فارس) - صفحه:77-85
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved