>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:16


  tick  بهینه‏‏سازی قفس صید لابستر صخره‌ای خاردار (‏‏‏Panulirus Homarus‏‏) در دریای عمان با تغییر در جانمایی و اندازه دریچه خروج - صفحه:1-10

  tick  تاثیر اسپرم‏گیری مجدد برروی برخی پارامترهای اسپرم‏شناختی، درصد لقاح و روند انکوباسیون در ماهی آزاد وحشی (Salmo Trutta Caspius, Kessler 1877) - صفحه:11-22

  tick  بررسی تکثیر ماهی هامورمعمولی (Epinephelus Coioides) به روش نیمه مصنوعی در استان خوزستان - صفحه:23-32

  tick  اثرات آلودگی صوتی بر برخی شاخص‏های رشد و بازماندگی بچه‏ماهی شیپ (Acipenser Nudiventris) - صفحه:33-42

  tick  بررسی تغییرات فصلی تراکم شانه‏دار دریای خزر (Mnemiopsis Leidyi) با تجمع پلانکتونی و برخی پارامترهای محیطی و چگونگی ارتباط آن‏ها با استفاده از آزمون مولفه اصلی - صفحه:43-57

  tick  بررسی تراکم‏های مختلف بر شاخص‏های رشد و بازماندگی بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus Frisii Kutum ) - صفحه:59-70

  tick  بررسی آلودگی باکتریایی پنج گونه از ماهیان دریایی عرضه شده در بازار اهواز و آبادان - صفحه:71-79

  tick  بررسی تنوع ریخت‏شناسی و ساختار جمعیت ماهی رفتگر خاردار (Cobitistaenia) در رودخانه تالار مازندران - صفحه:81-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved