>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی روابط متقابل برخی شاخص های سرمی فیل ماهیان (Huso huso) پرورش یافته در استخرهای آب شور  
   
نویسنده هدایتی علی اکبر
منبع زيست شناسي دريا - 1390 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:31 -40
چکیده    تحقیق حاضر به مدت یک سال بر روی فیل ماهیان 4 تا 5 ساله پرورشی از تابستان 1384 تا بهار 1385 در استخرهای ایستگاه تحقیقات شیلات بافق صورت گرفت. پس از خونگیری از ساقه دمی ماهیان و جداسازی سرم توسط سانتریفوژ و نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد، آنالیز گلوکز توسط روش آنزیماتیک و دستگاه اتوآنالایزر، آنالیز کلسیم و منیزیم با روش اسپکتروفتومتری و آنالیز سدیم و پتاسیم با دستگاه فلم فتومتر و هورمون های کورتیزول، تستوسترون، پروژسترون و استرادیول به روش RIA و با استفاده از دستگاه گاماکانتر در آزمایشگاه مرکزی یزد صورت گرفت. نتایج نشان داد که برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون با یکدیگر ارتباط معنی داری دارند (5/0>P)، به طوری که شامل گلوکز با کلسیم، سدیم با پتاسیم، سدیم با منیزیم، پتاسیم با کلسیم و پتاسیم با منیزیم دارای رابطه مستقیم بوده است. از بین هورمون های جنسی تنها بین تستوسترون و استرادیول خون ارتباط معنی دار به صورت مستقیم مشاهده شد. نتایج نشان داد که کورتیزول با گلوکز، سدیم و پتاسیم دارای ارتباط معنی داری می باشد که تمامی این ارتباطات مستقیم بوده و با افزایش گلوکز، سدیم و پتاسیم خون، میزان کورتیزول افزایش می یابد. کورتیزول با همه هورمون های جنسی ارتباط معکوس داشته و با افزایش مقادیر هورمون های جنسی، کورتیزول کاهش می یابد. رابطه کورتیزول با سایر پارامترها قوی تر بوده و علیرغم عدم معنی‏داری با هورمون های جنسی، این ارتباط معکوس است. ارتباط استرادیول با تستوسترون و کلسیم نیز مشابه گزارشات دیگر در این زمینه می باشد.
کلیدواژه ماهی خاویاری، فیزیولوژی، خون، استخر آب شور، Huso huso
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیط زیست, گروه شیلات, ایران
پست الکترونیکی hedayati@gau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved