>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر برخی پارامترهای محیطی بر بیوماس مرجان ها در زیستگاه های مصنوعی منطقه بحرکان (شمال خلیج فارس)  
   
نویسنده حیدری فریبا ,سواری احمد ,دهقان مدیسه سیمین ,نبوی محمدباقر
منبع زيست شناسي دريا - 1390 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:23 -30
چکیده    این مطالعه به منظور بررسی تاثیر برخی پارامترهای محیطی بر پراکنش مرجان ها در زیستگاه های مصنوعی احداث شده در سواحل بحرکان واقع در شمال شرقی خلیج فارس انجام شد. نمونه های مرجانی به صورت فصلی از بهار تا زمستان 1388 از 4 ایستگاه به طور تصادفی و با استفاده از کوادرات 25/0×25/0 متر، از طریق غواصی جمع آوری شدند. اندازه گیری بیوماس بر اساس وزن تر گونه های مختلف مرجان نرم نشان داد که مرجان ها در زیستگاه های مصنوعی به غالب بودند. فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل دما، شوری، کدورت، میزان اکسیژن محلول و pH در فصول مختلف اندازه گیری شد و ارتباط آنها با میزان بیوماس تر مرجان‏ها مورد بررسی قرار گرفت. در طول دوره نمونه برداری بیوماس کل مرجان ها در ایستگاه ها و فصول مختلف اختلاف معنی‏داری را نشان نداد (05/0>P). همچنین نتایج مشخص کرد که از میان این فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی تنها میان شوری آب و میزان بیوماس تر مرجان ها همبستگی معنی‏داری وجود دارد (pH .(R2=0/82 نیز کمترین میزان همبستگی (21/0=R2) را با میزان بیوماس مرجان‌ها نشان داد.
کلیدواژه مرجان، زیستگاه های مصنوعی، فاکتورهای محیطی، خلیج فارس
آدرس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, گروه زیست شناسی دریا, ایران, پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور, بخش هیدرولوژی, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, گروه زیست شناسی دریا, ایران
پست الکترونیکی faribahdr@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved