>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین Lc50 و بررسی تغییرات سطوح پروتئین Artemia urmiana در غلظت های مختلف نیکل و کبالت  
   
نویسنده رفیعی فرناز ,اشجع اردلان آریا ,کمالی زهرا
منبع زيست شناسي دريا - 1390 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:15 -22
چکیده    در این مطالعه اثر فلزات سنگین کبالت و نیکل بر LC50 و پروتئین Artemia urmiana در سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت. ناپلیوس ها به مدت 6 روز در غلظت های مورد نظر پرورش یافتند. برای غذا دهی از جلبک کلرلا و مخمر استفاده شد. درجه حرارت در طول پرورش 28 20 درجه سانتی گراد، شوری 28 قسمت در هزار و نور دهی 12:12 (تاریکی: روشنایی) بود. پس از 6 روز آرتمیاها برای سنجش پروتئین برداشته شدند. مقادیر پروتئین در مجاورت غلظت های مختلف کبالت و نیکل اختلاف معنی‏داری را نشان دادند (05/0>P). بیشترین میزان پروتئین در مجاورت کبالت متعلق به غلظت 41 میلی گرم در لیتر و برابر با 13/3 درصد و در مجاورت نیکل در غلظت 167 میلی گرم  در لیتر و برابر با 90/14 درصد بود. میزان LC5024h آرتمیا در مجاورت فلز کبالت 7/403 میلی گرم در لیتر و در مجاورت فلز نیکل 384 میلی گرم در لیتر محاسبه شد.
کلیدواژه نیکل، کبالت، Artemia urmiana، LC50
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, گروه بیولوژی دریا, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, گروه بیولوژی دریا, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران
پست الکترونیکی kamali.za64@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved