>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تراکم و پراکنش سیانوباکترها در تابستان و پاییز در سواحل جنوبی دریای مازندران  
   
نویسنده امتیازجو مژگان ,مهدوی مهدیه ,نصراله زاده ساروی حسن ,مخلوق آسیه
منبع زيست شناسي دريا - 1390 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:83 -93
چکیده    در این مطالعه تراکم و پراکنش سیانوباکتری‏های بخش جنوبی دریای خزر با توجه به تغییرات فصول در دو فصل تابستان و پاییز 1388 در محدوده تنکابن تا امیرآباد مورد بررسی قرار گرفت. طی این تحقیق از اعماق 5، 10، 20، 50 و 100 متری ایستگاه های تنکابن، نوشهر، بابلسر و امیرآباد  برداری به وسیله روتنر انجام شد. نمونه‏ها با فرمالین 5/2 درصد تثبیت و جهت بررسی های کمی و کیفی به آزمایشگاه انتقال یافتند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد از مجموع 10 گونه سیانوباکتری شناسایی شده در این منطقه گونه های غالب تمام ایستگاه ها و اکثر اعماق را .Oscillatoria sp  و .Lingbya sp تشکیل می دهند. .Oscillatoria sp با 56 درصد در فصل تابستان و 54 درصد در فصل پاییز و  .Lingbya sp با 43 درصد در فصل تابستان و 40 درصد سیانوباکتری ها در فصل پاییز را شامل می شود. با توجه به بالا بودن دما در فصل تابستان فراوانی این دو گونه غالب 19 برابر فصل پاییز می باشد.
کلیدواژه سیانوباکتری ها، فراوانی، بیوماس، فصل، دریای خزر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, گروه بیولوژی دریا, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران, پژوهشکده اکولوژی دریای خزر, ایران, پژوهشکده اکولوژی دریای خزر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved