>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1389 - دوره:2 - شماره:8


  tick  پایش زمانی دمای سطح دریا و کلروفیل A با استفاده از تحلیل تصاویر دورسنجی در دریای خزر - صفحه:3-12

  tick  ارتباط بین تغذیه طبیعی ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo Trutta Fairo) با تراکم زی توده کف زیان دریاچه سد لار - صفحه:13-21

  tick  برآورد میزان صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگوگیر در آبهای استان خوزستان - صفحه:23-31

  tick  بررسی پارامترهای رشد در جمعیت کیلکای آنچوی (Clupeonella Engrauliformis) در جنوب دریای خزر - صفحه:33-40

  tick  بررسی اثر سطوح مختلف عصاره خام گیاه آلوئه ورا بر شاخص های رشد و میزان مقاومت در برابر عفونت با باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی سیکلید (Amphiophus Labiatus) - صفحه:41-46

  tick  بررسی امکان تاثیر جوامع کفزیان رودخانه سنبل رود روی تعیین کیفیت آب در منطقه سوادکوه - صفحه:47-52

  tick  تاثیر نانوسیلور بر بیولوژی رشد و تکثیر جلبک سبزآبی (Anabaena Flos Aquae) - صفحه:53-58

  tick  اثر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی بر عملکرد رشد و بقاء شاه میگوی چنگال باریک آب شیرین (Astacus Leptodactylus) - صفحه:59-65
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved