>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:38


  tick  بررسی ارتباط پدیده سفید شدگی با خصوصیات مورفولوژیک و پویایی جمعیت جلبک همزیست با مرجان سختAcropora Downingi Wallace, 1999 در جزیره قشم - صفحه:1-10

  tick  اثر افزودن مخلوط پروبیوتیک Bacillus Subtilis و Bacillus Licheniformis (دی پرو آکوا Tm) به جیره غذایی بر برخی شاخص‌های رشد، خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:11-20

  tick  تخمین و مدلسازی کلروفیل-آ با استفاده از ماهواره لندست 8 در آب های ساحلی دیلم - صفحه:21-29

  tick  اثرات مزمن آلکیل بنزن سولفونات خطی بر ریز‌جلبک سبز دریایی Nannochloropsis Oculata - صفحه:31-40

  tick  خرچنگ منزوی (Clibanarius Signatus) به‌عنوان شاخص زیستی در مواجه با هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای(Pahs) در سواحل شمالی دریای مکران - صفحه:41-52

  tick  تجزیه زیستی نفت خام توسط باکتری تولید‌کننده بیوسورفکتانت جداسازی شده از سواحل بندرعباس - صفحه:53-64

  tick  میزان آهن، روی و مس در بافت عضله، کبد و خاویار تاسماهی سیبری پرورشی (Acipenser Baerii) در استان خوزستان - صفحه:65-76

  tick  پراکنش و تراکم خانواده شانک ماهیان در آب‌های شمال دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:77-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved